Нетната печалба на БФБ нарасна 3 пъти през 2017 г.

Операторът на българската борса стартира ударно новата фискална година.

Нетната печалба на „Българска фондова борса“ АД нарасна 3 пъти до 202 хил. лв., става ясно от консолидирания годишен отчет на дружеството.

Нарастването на финансовия резултат се дължи главно на увеличение в приходите от “Комисиони за сделки на борсата” с 65,1%, „Такси за информационно обслужване“- с 14,93%. Увеличение се наблюдава и по перо „Такси за публикуване на съобщения“ и „Такси за членство“ съответно с 9,09% и 5,13%.
Като цяло приходите от дейността на БФБ отчитат ръст от 2,7% към 31 декември 2017 г. на годишна база до 2,46 млн. лв. Разходите за дейността пък се свиват с 3% до 2,26 млн. лв.

През февруари договорът за прехвърляне на акциите на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) между Български енергиен холдинг и Българска фондова борса – София влезе в сила след получаване на всички необходими разрешения. По този начин БФБ-София АД придоби 100% от капитала на БНЕБ. Договорената цена е 5,2 млн. лв. 4 млн. лева от цената са платени при придобиването на акциите, което финализира процеса по продажбата, а останалите 1,2 млн. лв. ще бъдат преведени на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от прехвърлянето на капитала. За разсрочената част от плащането БФБ-София е осигурила безусловна револвираща банкова гаранция.

Друго важно събитие, свързано с дейността на БФБ, е стартиралата на 1 ноември 2017 г. търговия с държавни ценни книжа на регулиран пазар. Това стана факт в резултат от съвместните усилия на БФБ-София, Централен депозитар, Министерство на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ-София. Търговията с ДЦК е поредната мярка, която се реализира като част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България.

Представяне на капиталовия пазар

През миналата година оборотът на БФБ-София е бил 706 млн. лева, нараствайки със 70% спрямо година по-рано. Най-голям в абсолютна стойност е бил  ръстът при оборота с акции (без тези на АДСИЦ): от 278 млн. до 532 млн. лв. Повишение от 28% имаше при акциите на АДСИЦ, оборотът на годишна база с облигации също нарасна с 60%. Оборотът с борсово търгувани продукти намаля с близо 10 %, а с компенсаторни инструменти спадна с 25%.

Броят сделки на фондовата борса отчете ръст от 36% на годишна база до 79 629 през 2017 г.. Очаквано най-значително е нарастването в броя сделки с акции (без АДСИЦ), който съставлява най-голям дял в общия брой сделки и определя тенденцията. Броят сделки с акции нарасна с 44% или 20 хиляди. При акциите на АДСИЦ промяната бе с 19% или 1 326 сделки. Броят сделки с останалите основни групи финансови инструменти намаля, но това не се отрази на общия брой сделки.

На годишна база най-висок бе оборотът на сектор „Финансови и застрахователни услуги: 269 млн. лв., следван от сектор „Преработваща промишленост“ с оборот от 162 милиона лева и „Операции с недвижими имоти“ с оборот в размер на 123 милиона лева.

Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите, организирани от БФБ-София, бе 409 към 31 декември 2017 г. За сравнение, той бе 425 към 31 декември 2016 г.

Пазарната капитализация на пазарите, организирани от БФБ-София АД, нараства със 144% в сравнение с тази в края на 2016 г. Капитализацията на сегмент акции Premium отбелязва значителен ръст от над 583 млн. лв. или 33,89% в резултат от ново дружество, търгувано на този сегмент, както и нарастване в цените на вече съществуващите. Най-голям ръст в относителен и абсолютен размер имаше в капитализацията на сегмента акции Standard на основния пазар, която отбеляза ръст от близо 236% или 13,6 млрд. лв. след листване на емисия варанти с над 2,1 милиарда броя инструменти и сделка на цена от над шест лева за инструмент. При капитализацията на сегментите за акции на АДСИЦ също имаше лек ръст, информира investor.bg.

През 2017 г. стойността на SOFIX нарасна с 15,52 % до 677,45 пункта, стойността на BGBX40 отбеляза ръст от близо 18,6% до 132 пункта, BGREIT се повиши със 7,39% до 116,10 пункта, а BGTR30 – с 21,08% до 555,98 пункта.

Приоритети

Сред по-важните приоритети в дейността на БФБ през тази година ще бъдат стартирането на сегмент на Регулиран пазар и Многостранна система за търговия с чуждестранни финансови инструменти чрез осигуряването на възможност за сетълмент на сделките в Централен Депозитар и при конкурентни условия за инвеститорите и гарантирана ликвидност от страна на маркет-мейкъра и започване на работа през второто тримесечие на годината по избор на  новата система, която да обслужва търговията на Регулираните пазари и МСТ, организирани от „БФБ-София“ АД. Последното се налага, тъй като в края на 2018 г. изтича договорът за експлоатация на търговската система XETRA, подписан с Deutsche Boerse.

От БФБ се ангажират и с повишаване на защитата на инвеститорите и нивото на финансова култура у българите.

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *