Безработен съм. Как да получа безвъзмездно пари за собствен бизнес?

Целта му е да бъдат подпомогнати безработни лица със средно или висше образование, които имат намерение да започнат собствен бизнес.
Кандидатите задължително трябва да са регистрирани в бюрото по труда, съобщи специално за Econ.bg Мария Димитрова, началник отдел в Агенцията по заетостта и координатор на проекта. На одобрените ще бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ до 20 000 лева за реализиране на самостоятелна стопанска дейност.
Финансиране няма да се отпуска за бизнес проекти в областта на селското, горското стопанство и аквакултурите, тъй като то се осигурява по други оперативни програми.
Как става подборът?
Изпълнението на проекта е в рамките на три етапа (компонента).
На 3 октомври 2011 г. започна първият етап, който е свързан с набирането на кандидатите за включване в обучение. Бюджетът, заложен за този етап, е 20 млн. лв. Заявления ще се приемат, докато се изчерпи заложеният за този етап бюджет. По предварителни изчисления на специалистите от Агенцията по заетостта, с горепосочената сума общо 25 000 души могат да преминат през обучение или консултиране по проекта. Важно условие, на което трябва да отговарят кандидатстващите, е безработните лица да са регистрирани в бюро по труда, да бъдат със средно или по-високо образование и да не получават социални помощи. Ако отговарят на тези условия, следва да изтеглят заявление от сайта на Агенцията по заетостта за включване в обучението. То трябва да бъде представено в Бюрото по труда, където е регистриран съответният кандидат. Заявлението може да се изтегли от този линк: http://www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp?id=30.
От Агенцията  по заетостта са се съобразили с факта, че сред безработните има квалифицирани лица, например такива с икономическо образование, които нямат нужда от обучение. Предполага се, че тези хора имат начертана идея и набелязан бизнес план, и съответно се нуждаят само от консултация за реализацията на идеите си. За да получат необходимата консултация, кандидатите ще трябва да подадат различно заявление, което ще бъде публикувано на по-късен етап на сайта на Агенцията по заетостта.
Други необходими документи, които се изискват за кандидатстването, са: копие на документ за завършено образование; копие на документ/-и за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация – ако лицето декларира, че има завършено обучение за професионална квалификация.
След като безработният подаде документите си в Бюрото по труда, те се проверяват и резултатите дали е одобрен или не се обявяват в списък в сградата на Бюрото.
Обучението
Безработните имат право да изберат обучение между две специалности: „Сътрудник на малък и среден бизнес“ и „Сътрудник бизнес услуги“. Курсът е не по-малко от 300 учебни часа и е с продължителност около 2 месеца и половина. Според експертите от Агенцията, тези две специалности отговарят на потребностите на лицата да придобият предприемачески и бизнес умения, за да могат да управляват впоследствие своя малък бизнес.
Много е важно да се знае, че лицата имат право да избират кой да ги обучава. Одобрените за тази цел доставчици на обучение са обявени на интернет страницата на Агенцията по заетостта – www.az.government.bg . Всеки одобрен кандидат ще получи ваучер за обучение от АЗ, който да представи на съответната организация. Краят на обучението приключва с разработване на бизнес план. Всеки кандидат получава сертификат за придобита професионална квалификация. Кандидатите за субсидия не може да продължат по-нататък в следващите етапи на проекта, без да са преминали обучението или консултирането.
Отпускане на финансова помощ
Вторият етап по проекта предвижда отпускане на безвъзмездна финансова помощ до 20 000 лева на кандидатите, преминали обучението или консултирането. Предвиденият бюджет за този втори компонент е 50 милиона лева. Очакванията на Агенцията по заетостта са, че той трябва да започне до края на тази година.
Лицата кандидатстват със своите вече разработени бизнес планове от обучителния курс или предоставят бизнес плановете си, които сами са разработили с помощта на консултант. Конкретният размер на финансовата помощ, която се отпуска, зависи от спецификата на бизнес проекта.
От бъдещите бизнесмени ще се изисква да регистрират собствени фирми. Конкретните критерии по кандидатстването за втория етап са в процес на разработване от Агенцията по заетостта.
Консултанти подпомагат новите бизнеси
Третият етап от проекта предвижда консултиране на започналите нови бизнеси, за да могат те устойчиво да се развиват. За тази цел от Агенцията ще изберат консултантски центрове, които да подпомагат новосъздадените фирми при управлението на финансовите средства, изготвянето на счетоводните анализи и т.н. Третият компонент ще стартира след като одобрените бизнес проекти получат финансиране и започне реалното изпълнение на дейностите по тях.

Апостол Апостолов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *