Безработните – пак толкова, колкото преди година

Процентът набезработицата в странатаза първите три месеца на годината е 6.4%, като спрямо първото тримесечие на 2008г. не отбелязва съществено изменение.
Данните за основните показатели, характеризиращи икономическата активност на населението през първото тримесечие на 2009 г., не се различават съществено в сравнение с първото тримесечие на 2008 година,става ясно отпроведеното от Националния статистически институт (НСИ)наблюдение на работната сила.
Икономически активното население в страната на възраст 15- 64 навършени години е 66.9% от населението на същата възраст. По пол коефициентът на икономическа активност е съответно 71.8% за мъжете и 62.2% за жените.
През първото тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост на населението на 15- 64 навършени години запазва равнището си спрямо същия период на миналата година – 62.6%. Коефициентите на заетост по пол също не отбелязват значимо изменение, като достигат съответно 67.1% при мъжете и 58.3% при жените.
Коефициентът на заетост за населението на 55- 64 навършени години е 45.3%, или с 1.2 пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2008 г., като това увеличение се дължи изцяло на увеличението на заетостта на жените от тази възрастова група – с 2.6 пункта. Заети са 53.5% от мъжете на възраст 55- 64 години и 38.5% от жените на същата възраст.
През първото тримесечие на 2009г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3.26 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст- 49.5%. От всички заети 1.73 млн., или 53.3%, са мъже и 1.52 млн., или 46.7%- жени.
Самостоятелно заети (с или без наети лица) или неплатени семейни работници са 380.2 хил., или 11.7% от работещите, а 2.88 млн., или 88.3%, са наети лица. От наетите лица 2.09 млн. (72.8%) са в частния сектор, а 782.7 хил. (27.2%) – в обществения. Делът на жените от наетите в частния сектор е 44.6%, а от наетите в обществения сектор- 58.0%.
Повече от половината от заетите лица(57.1%) работят в сектора на услугите, в индустрията са заети 36.3%, а в селското и горското стопанство- 6.6%.
През първото тримесечие на 2009г. безработните лица са 222.2 хил., от които 121.8 хил. мъже и 100.4 хил. жени. Коефициентът на безработицае 6.4%, като спрямо първото тримесечие на 2008г. не отбелязва съществено изменение.
Коефициентите на безработица по пол не се различават съществено и те са съответно 6.5% за мъжете и 6.2% за жените. За разглеждания период безработицата при мъжете се увеличава незначително – с 0.1 пункт, а при жените намалява с 0.5 пункта. Различието в равнището на безработицата по местоживеене остава значително – в селата безработицата (10.3%) е близо два пъти по-висока от тази в градовете(5.2%).
Безработните младежи (15- 24 навършени години) са 41.4 хиляди. Коефициентът на младежка безработицае 14.2%, като по пол е съответно 16.8% при мъжете и 10.5% при жените.
Продължително безработни (от една или повече години) са 97.7 хил., или 43.9% от всички безработни лица.
В селата коефициентът на продължителна безработица достига 5.2% при 2.1% в градовете. С основно или по-ниско образование са 44.5% от продължително безработните лица.
От всички безработни 32.7хил., или 14.7%, търсят първа работа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *