Близо половината от бизнеса у нас няма наети лица

За тази година предприятията с нула наети възлиза на 142 166 и съставлява 43.9% от всички активни в страната дружества.
По това време в България са действали 323 872 активни предприятия, което е с почти 1.2% по-малко в сравнение с предходната 2009 година, сочи проучването.
В следващата група „1-4 наети“ попадат 128 739 предприятия, което е 39.7% от общия брой за 2010 година.
Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 – 9 наети лица“. Средно за периода той е едва 8.6%, докато в групата „10 и повече наети лица“ средно за разглеждания петгодишен период попадат 10% от активните предприятия.
Броят на заетите лица в групата „10 и повече“ съставлява 72.7% от заетите в периода 2006 -2010 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 10% от общия брой активни предприятия.
И обратно – срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети – 43.2%, стои малък брой заети лица – едва 5.9% от общия брой на заетите лица в страната.
Почти 11.4% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката са новородени през 2010 година. За последните пет години средногодишно са се раждали малко над 17% от броя на активните през периода предприятия.
За периода 2006 – 2010 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор„Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“, като средно за петгодишния период този дял е 40%.
Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в Добивната промишленост – под 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2010 г. Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.
Почти 81% от родените през 2009 г. предприятия оцеляват една година по-късно, като в групата с „10 и повече наети“ този относителен дял е почти 94%.
През 2009 г. новородените предприятия са 57 741, като от тях 46 530 са преживели успешно 2010 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор „Доставяне на води; Канализационни услуги, Управление на отпадъци и възстановяване“ – 89%, а най-нисък – в сектор „Операции с недвижими имоти“ – под 75%.
С отдалечаване от годината на раждане броят на оцелелите предприятия от групите „0 наети“ и „1-4 наети“ лица значително намалява, докато при тези от групите „5-9 наети“ и „10 и повече наети“ тенденцията на намаление е твърде слабо изразена. Делът на предприятията, родени през 2005 г. и все още активни пет години по-късно, през 2010 г. е почти 5.8%.
Най-жизнеспособни се оказват предприятията от сектор „Финансови и застрахователни дейности“, където делът на единиците, сполучливо преживели петгодишния период, е почти 10.2%.
На другия полюс са предприятията от сектор„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ със стойност малко над 2% по този показател.
Броят на заетите лица в родените през 2009 г. и оцелели през 2010 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора на КИД – 2008 възлиза общо на 1 26 483 души. Над 62% от заетите са концентрирани само в три сектора: – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 37.6%, „Преработваща промишленост“ – 13.9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 10.6%.
Данните за умрелите предприятия се отнасят за 2009 г., което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2009 г. техният брой възлиза на 25 772, или почти 8% от броя на активните предприятия през годината.
В резултат на умирането им работните си места са загубили над 2.2% от заетите през същата 2009 г. лица. През разглежданата 2009 г. малко над половината умрели предприятия – 21 207, са били класифицирани в сектор – „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството“.
Най-жизнеспособни са се оказали предприятията от сектори „Добивна промишленост“,  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,  „Доставяне на води; Канализационни услуги, Управление на отпадъци и възстановяване“ и „Финансови и застрахователни дейности“, които са намалели общо с 601 , което е под 0.2% от броя на активните през годината предприятия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *