Бързи печалби при малки обеми на БФБ

Нетипична борсоваседмицаза края на месецнаблюдавахме на Българската фондова борса (БФБ) през отминалите пет работни дни от 23 до 27 септември. Вместо да се повиши активността на инвеститорите, видяхме доста предпазливо пазарно поведение, а в някои дни и съвсем дистанцирано от ставащото на борсата. Не липсваха и сделки, от които бяха направени бързи печалби. За цялата седмица изтъргуваните печеливши акции бяха повече от губещите.

Явноеуфорията от последните два дни на предишната септемврийска седмица (16-20) се беше изпарила. Потвърждение са отчетените обороти, които с изключение на 23 и на 26 септември, когато бяха сключени сделки съответно за 1,5 млн. лева и за 2,1 млн. лева, през останалите дни оборотът дори не достигаше 500 хил. лева. Търгуваха се предимно малки обеми, липсваха пакетни сделки. Принос за 35% от отчетения общ оборот от 5 757478 лева имаха сделките с облигации.

Товасе отрази ивърху индексите, коитовповечето дни завършваха разнопосочно, анай-често придобитотопреднияденбе загубено на следващия. Най-голям бе спадът при SOFIX, който се понижи с 1.08%. Така най-старият български борсов индекс изтри почти половината от ръста, постигнат в седмицата от 16 до 20 септември.

Желанието за търговия къмкнижата на Химимпортсе запази, макар и не с обемите от предишните две седмици. Явно ефектът на изтъргуваните 5 млн. акции на 16 септември казаха своята дума. Подчертаният интерес към книжата на Химимпорт може да се обясни с намерението на неговите основни акционери, заявено в отчета за първото полугодие на 2013 г., че групата е в процес на извършване на редица реорганизации, подобно на приключилото в началото на годината преструктуриране на част от производствените и търговски дружества.

Равносметката от отминалата седмицае: прехвърлени 313021 лота за общо 313021 лева, от което цената на акциите за една седмица спадна с 5.54%. От началото на година обаче те са поскъпнали с 69.66%.

От 23 септември SOFIX еспроменен състав –Неохим замени Каолин в 15-те емисии, включени внай-стария български индекс. Каксе позиционирахаакциите на торовиязаводпрез първата седмицавгрупатана SOFIX? За жалост книжата не се радваха на интереса от 20 септември. Цената на Неохим в първия ден на отминалата седмица се понижи с 3.23% до 38.02 лв. поради рязко намалялото търсене по позицията, макар че бяха продадени 30 лота за 1141 лева. До края на седмицата търговия с тях имаше само през още два дни. Прехвърлени бяха нови 207 лота за общо 7868 лева, но книжата на торовия завод загубиха 3.28%, с колкото бяха поскъпнали на 20 септември.

Доста любопитнаситуация наблюдавахме на 25 септември. Както и през предишните дни повечето индекси завършиха сесията със спадове, оборотът беше само 529 хил. лв., но в същото време се сключваха сделки с акции, които донесоха добри печалби на участниците на пазара. Това се отнася за книжата на Енергоремонт Холдинг, които скочиха с 12,43% само за един ден, а за цялата отминала седмица поскъпнаха с 33.33%. Същото се отнася за Албена Инвест Холдинг и за ЗАД Булстрад, които прибавиха съответно 7,14% и 5,32% към цената за един ден.

Интригата около акциите на Холдинг Пътища продължи и през отминалата седмица. На 25 септември бяха прехвърлени 111 лота за общо 10 лева. Появиха се и слухове, че може да започне спекулативна търговия, защото акциите на холдинга поскъпнаха за един ден с 15.19% при не много голям обем. Очакванията това да се случи на следващия ден не се оправдаха. Най-вероятно някой отново е пробвал пазара и сигурно изчаква по-добри времена, за да продава. През целия отминал месец септември са продадени 132656 лота от холдинга, но такъв дневен ръст на цената не е постиган. Дори и на 12 и 13 септември, когато бяха прехвърлени 87510 акции за 7135 лева. Най-вероятно разпродажбите през септември са своеобразен рефлекс на акционерите – физически лица, от пълната промяна в управлението, направена на общото събрание на дружеството на 2 септември.

Миноритарните акционеривКаолин може да получатвместо акциибанкови сметки, акоКФНодобри поредното търгово предложение на мажоритарния собственик на добивната компания – семейната фирма Quarzwerke Gmbh. Предложената цена е 4.156 лв. за акция, каквато беше тя при предишното търгово предложение. Според съобщението на компанията до БФБ става въпрос за дял от 1.92%, равняващ се на 958 826 акции.

Катопоследна възможност за изкупуване, най-вероятно ще бъде приложена процедура, която има за цел да защити пасивните акционери от опасността да притежават дял в неликвидно, непублично дружество. Такава възможност предвижда Законът за публично предлагане на ценни книжа, от която със сигурност ще се възползва мажоритарният собственик на Каолин – Quarzwerke. Известно е, че семейната германска компания иска да изкупи всички акции, да направи Каолин непублично дружество и да го свали от борсата. Ако КФН разреши търговото (регулаторът отказа на два пъти), германският собственик ще изкупи автоматично остатъчния дял, а вместо акции, миноритарните акционери ще получат банкови сметки, в които ще имат пари, равностойни на притежаваните от тях акции при цена от 4.156 лв. за лот.

Данните от консолидирания отчетза първотополугодиепоказват, че дружеството има ръст от 10% на печалбата до 6.355 млн. лева при повишаване от 0.89% на продажбите, до 72.2 млн. лева.

Quarzwerke Gmbh купина 31 май2013 г. 80.5% от капитала на Каолин от Алфа финанс холдинг с мажоритарен собственик Иво Прокопиев.

Презотминалата седмица бяха прехвърлени 9810 лота за общо 40221 лева на цена от 4.100 лв. за акция.

Трети пореден месец дружествата от икономическата група на Монбат отчитат значителна печалба. За август 2013 г. тя е в размер на 1.990 млн. лв. преди облагане с данъци, което представлява ръст от 36% спрямо същия месец през 2012 г. За първите осем месеца на 2013 г. обявените данни сочат, че дружествата от групата на Монбат са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 15.023 млн. лв., което представлява увеличение на печалбата от 66% спрямо същия период година по-рано.

Нетните приходиот продажби също са нараснали до 19.910 млн. лв. през август, което представлява увеличение от 16% в сравнение с реализираните приходи от продажби през август 2012 г., а за първите осем месеца на настоящата година нетните приходи от продажби за в размер на 152.948 млн. лв., което е ръст от 30% в сравнение със същия период на 2012 г.

Тезимного добри резултати не се отразиха съществено върху цената на акциите на Монбат, които се повишиха само с 0.28% при продажбата на 5206 лота за общо 37347 лева. Повечето от тях най-вероятно са резултат от оферти за обратно изкупуване на собствени акции. На 17 септември стартира 20-ата процедура за обратно изкупуване на 414424 броя акции при минимална цена от 4.50 лева и максималната – 7.50 лева.

Статистикатана БФБза отминалата седмица показва, че индексите постигнаха своеобразен паритет. BG40, в който влизат емисиите на 40-те дружества с най-голям брой сделки за последните шест месеца, се повиши незначително с 1.17%. Равно претегленият BGTR30 нарасна с половин процент. На другия полюс, в червената зона останаха SOFIX, който се понижи с 1.08%, и секторният BGREIT, спаднал с 0.90%.

Индекси на БФБ 23 – 27 септември 2013

Индек

Стойност

Промяна

Обем (лв)

SOFIX

459.31

– 1.08%

1 595 932

BG40

155.03

+ 1.17%

2 440 010

BGTR30

334.71

+ 0.50%

1 856 485

BGREIT

87.23

– 0.90%

616 696

Петте най-оборотни емисии бяха:

1. ТЦ-ИМЕ – 1 376 883лева 100лева за лот (облигация), без промяна в цената;

2. Холдинг Варна – 694 153лева при средни 106.20лева за лот (облигация), без промяна в цената;

3. Адванс Терафонд АДСИЦ – 605 247 лева при средни 2.19лева за лот, със спад от 0.41% в цената;

4. Енерго-Про Мрежи – 425 038лева при средни 160.00лева за лот, с ръст от 3.90% в цената;

5. Химимпорт – 313 021лева при средни 1.42лева за лот, със спад от 5.54% в цената.

При компенсаторните инструменти, които продължават вече цял месец да се радват на подчертан инвеститорски интерес на БФБ, най-много поскъпнаха Жилищните компенсаторни записи (7.53%) при средна стойност от 0.400 лева за номинал от 1 лев. За разлика от предишната седмица, когато нараснаха с 8.57%, през отминалата седмица Компенсаторни записи прибавиха само 1.05% до 0.384 лева за номинал от 1 лев. Поименните компенсаторни бонове спаднаха с 3.35% при средна цена от 0.461 лева за номинал от 1 лев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *