Вписан Прокурист на „Тех парк Оптела“ АД

Днес, 30.10.2018г. с номер на вписване 20181030084208 Неделчо Богоев Питропски беше вписан в Търговския регистър като Прокурист на Тех парк Оптела АД. Той ще представлява дружеството пред трети лица САМО ЗАЕДНО с един от представителите по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942 в качеството му на ю.л. Изпълнителен директор.

Прокура в ТРРЮЛНЦ

Източник: „Тех парк Оптела“ АД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *