ЕС : Нови правила за защита на потребителите

Новите правила въвеждат хармонизиран модел за колективни искове във всички държави членки, който гарантира, че потребителите ще получат адекватна защита от масови вреди, като в същото време въвежда подходящи предпазни мерки срещу злоупотреби с предяваването на съдебни искове. Новият закон също така цели да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез подобряване на инструментите за възпиране на незаконните практики и улесняване на достъпа на потребителите до правосъдие.

Защитата на потребителите в ЕС обсъждат на форум в НДК - Новини

„Европа трябва да се превърне в щит, който предпазва хората“

Докладчикът Жофроа Дидие (ЕНП, Франция) заяви: „Целта ни беше да постигнем баланс между легитимната защита на интересите на потребителите и необходимостта от правна сигурност за бизнеса. Всяка държава членка има най-малко една институция, квалифицирана да упражнява правна защита, като в същото време въвежда защитни мерки срещу злоупотреби със съдебни искове. Европа трябва да се превърне в щит, който предпазва хората. Това законодателство дава нови права на потребителите в ежедневието им и показва, че Европа може да промени нещата“, информира economynews.bg.

Основни елементи на споразумението:

•Най-малко една процедура за представителни искове за мерки за обезщетения и преустановяване на нарушение трябва да бъде на разположение на потребителите във всяка държава членка, което ще позволи завеждането на представителни искове на национално и европейско равнище;

Какво прави Европа за мен" - Защита на потребителите

•Квалифицирани организации (организации или публични органи) ще бъдат овластени и финансово подкрепени за завеждането на представителни искове за преустановяване на нарушение и мерки за обезщетение от името на групи потребители и ще гарантират достъпа на потребителите до правосъдие;
•По отношение на критериите за определяне на квалифицирани организации, правилата правят разлика между трансгранични и национални критерии. При първите, организациите трябва да спазват набор от хармонизирани критерии: да демонстрират активност в защитата на интереса на потребителите в период от 12 месеца преди подаването на заявление за определяне като квалифициран субект; да имат нестопанска цел и да гарантират, че са независими от трети страни, чиито икономически интереси са противоположни на интересите на потребителите;
•Относно националните случаи, държавите членки ще определят подходящи критерии на национално ниво, съответстващи на целите на директивата, които могат да бъдат същите като тези, определени за трансграничните случаи;

ЕС планира по-строго законодателство за защита на потребителите по ...

Правилата постигат баланс между достъпа до правосъдие и защитата на бизнеса от злоупотреби със съдебни искове чрез въвеждането от страна на Парламента на принципа на „загубилия плаща”, който гарантира, че губещата страна възстановява съдебните разноски на спечелилата страна;

•За да се избегнат допълнително злоупотреби със съдебни процеси , преговарящите от името на Парламента също така настояха съдилищата или административните органи да имат правомощието на възможно най-ранен етап на производството да отхвърлят случаи, които са явно неоснователни, в съответствие с националното законодателство;
Преговарящите се съгласиха Европейската комисия да направи оценка на възможността за определянето на европейски омбудсман за колективна защита, който да отговаря за трансграничните представителни искове на европейско равнище;

•Обхватът на колективните искове ще включва нарушения на търговците в области като защита на данните, финансови услуги, пътувания и туризъм, енергетика, телекомуникации, околна среда и здраве, както и правата на пътниците при въздушен и железопътен транспорт, в допълнение към общото законодателство за потребителите.

Фирми фантоми мамят столичани, оставят ги без стоки и пари ...
 Следващи стъпки

Постигнатото политическо споразумение трябва да бъде одобрено от Парламента на пленарно заседание и от Съвета. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официалния вестник на ЕС. След това държавите членки ще разполагат с 24 месеца за транспониране на директивата в своите национални закони и допълнителни шест месеца за нейното прилагане.

Допълнителна информация

Директивата относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите е част от новия търговски механизъм за потребителите, стартиран от Европейската комисия през април 2018 г., с цел да се гарантира по-голяма защита на потребителите в ЕС. Той включва засилване на правата на потребителите онлайн, въвеждане на инструменти, необходими за прилагане на техните права и за получаване на обезщетение, санкции за нарушаване на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите и подобрени бизнес условия.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *