Какво да направя когато мой близък изчезне безследно

Преди няколко месеца за последно видях съпруга си, изпращайки го в командировка извън страната. След това изминаха няколко дни, но така и не се свързахме. Оттогава са изминали месеци, но все още нямам никаква информация за него. Какво би следвало да направя?

Какво мога да направя, когато едно лице изчезне безвестно?

Преди да се обяви безвестното отсъствие на моя съпруг трябва да измине определен период от време, през който да няма никакви сведения за него – къде живее, какво яде, къде работи, дори дали е жив. Не е задължително изчезването да се дължи на конкретни обстоятелства – отвличане, изгубване в планина или други.Безвестното изчезванесе свързва само с наличие на две предпоставки:

данямам представа за причините за отсъствиетона лицето, къде се намира и дали въобще е жив;
данямам сведения от и за него.

Това означава да не съм го виждала необичайно дълго време, да не съм могла да се свържа с него по телефона или да съм получила информация за него от друго място.

В такива случаи, за да защитя интересите на изчезналия ми съпруг, мога да подаммолбадорайонния съдда му бъде назначенпредставител.Такава молба могат да подадат също и нашите деца, неговите родители и всички останали лица, които докажат, че имат интерес от това (например кредитори, работодатели). Във всички случаи представителят на безвестно изчезналия трябва да се назначи с предпочитание измежду роднини или близки. Бъда ли назначена за негов представител, аз ще имам право да извършвамопределени действияот името на съпруга си, за да запазя интересите му.

Ако за съпруга ми продължат да липсват сведения през значителен период от време, то вече са налице предпоставки, не просто за назначаването на представител, ами и за установяване на отсъствието от съда.

Кога може да се обяви отсъствие?

Когато за съпруга миняма сведения повече от една година, мога да подам молба до районния съд с искане за обявяване на неговото безвестно отсъствие. Не е задължително преди това да е било обявено безвестно изчезване, за да се обяви отсъствие. Съдът ще реши дали да обяви отсъствието на съпруга ми, след като изслуша прокурора, наследниците към датата на последното известие, пълномощниците и други заинтересовани. В този смисъл трябва да имам предвид, че съдът може да мепризоведа дам сведения.

Какви са последиците от обявеното отсъствие?

Наследницитена съпруга ми можем да поискаме от съда да нивъведе във временно владение на имотите му.Това означава, че можем да управляваме неговите имоти (да живеем в тях, да отдаваме поднаемза срок до 3 години), да го представляваме пред различни институции и да използваме приходите му – неговите лични, както и тези от управлението на имотите (напримернаемната ценана жилище) за свои нужди. Това, което не можем да правим сами без изрично разрешение на съда, е да се разпореждаме с имотите – да продаваме или ипотекираме апартаменти, да залагаме негови вещи.

Заветниците (тези, които имат завещано конкретно право) и лицата, които имат права, зависещи от смъртта на отсъстващия (например кредитори), могатда поискат да бъдат допуснати временно да се ползват от тези права. Но важно е да се отбележи, че изпълнението на задължения на съпруга ми, които зависят от неговата личност (издръжка, задължения по договор за изработка), се спира.

Обявяването на смърт

Отсъствието може да продължи повече време и тогава е възможно да се обяви смъртта на изчезналото лице. Целта е да се запазят интересите и правата на близките и другите заинтересовани лица. При обявяването на смъртта важното е, чене е необходимо задължително да е обявено безвестно отсъствие, за да може да се обяви и смъртта.

В общата хипотеза, когатоизтекат пет години отденя напоследното известиеза изчезналия съпруг, прокурорът или всеки заинтересован може да подаде молба до съда, който да обяви смъртта. Срокът за обявяването на смъртта тече от последното известие, а не от произнасянето на съда за отсъствието, ако е обявено такова.

Съществува и една особена хипотеза, обхващаща случаите, когато съпругът ми еизчезнал при военни действияили друго събитие, което дава основание да се смята, че той е загинал.Например е участвал във война, бил е в район, където е направен атентат, паднал е зад борда на кораб, бил е в самолет, който е катастрофирал и други.Тогава смъртта може да се обяви следизтичане на две годиниот прекратяване на военните действия или от събитието.

Смъртта се обявява с решение на съда.Тазиобявена смърт е приравнена на действителната смърт. Това означава, че личните права (например неприкосновеността на дома, личния и семейния живот, правото да гласува) на съпруга ми ще се прекратят, а имуществените ще се наследят. Бракът ни също се прекратява.

В молбата за обявяване на смърт трябва да се посочат и предполагаемитенаследницина лицето. Тя трябва да се разпрати до общината, района или кметството, където лицето последно е живяло, до наследниците или другите заинтересовани с цел да се разгласи.

Какво ще стане, ако съпругът ми се завърне?

Когато изчезналият ми съпруг се завърне,представителството се прекратява.
Ако пък съпругът ми се завърне, след като е бил обявен за безвестно отсъстващ, то въведените във владениетрябва да върнем доходите, които сме натрупали следпоканата за връщане на имота.
Когато съпругът ми се окаже жив, след като е бил обявен за починал, той има право:

да подадеиск за отмяна на съдебното решение за обявяване на смърттасрещу мен, когато аз съм искала обявяване на смъртта и срещу тези, които черпят права от обявената смърт;
даполучи всички имоти, които са отчуждени по безвъзмезден начин(например чрез дарение);
даполучи сумата срещу отчуждените по възмезден начин имоти(например тези, които са продадени, ипотекирани и др.);)
даполучи отчуждените по възмезден начин имоти, ако лицето, на което са продадени, е знаело в момента на сключването на сделката, че съпругът ми е жив.

Правата и задълженията, които зависят от преценката на съпруга ми, се възстановяват, но това не се отнася за брака.

(*)Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.(*)

Автор: Йоана Мирчева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *