Компания с проспект от КФН планира покупки на имоти в Лондон за 40 млн. лв.

Нео Лондон Капитал АД планира да набере до 40 млн. лв. през борсата, с които да инвестира в четири жилищни проекта в столицата на Великобритания – Лондон, показва проспектът на дружеството, публикуван от БенчМарк Консулт. Посредник по увеличението на капитала е ИП БенчМарк Финанс.

Проспектът бе одобрен през миналата седмица от Комисията за финансов надзор(КФН). На инвеститорите ще бъдат предложени за записване 400 000 акции с емисионна и номинална стойност 100 лв.

Основният капитал на Нео Лондон Капитал АД в момента е 50 000 лв. Основен акционер е Ен Ейч Си Ай ЕАД с капитал от 350 000 лв. Друго дъщерно дружество на Ейч Си Ай ЕАД е Нео Фин Капитал ЕАД което ще опита да получи лиценз от КФН за дейност като инвестиционен посредник с капитал от 270 000 лв., става ясно от отчета на Ейч Си Ай ЕАД за 2014 г.

Нео Лондон Капитал АД планира да разпределя като дивидент до 90% от печалбата си след облагане.

Собственик на Ен Ейч Си Ай ЕАД е Величко Антонов Апостолов, а изпълнителен директор на Нео Лондон Капитал ЕАД е Красимира Вълчева Вълчева–Апостолова.

Предвижданията за основните капиталови инвестиции на Нео Лондон Капитал ЕАД през и след 2015 г. са свързани предимно с желанието на мениджмънта за включване на пазара на недвижимости в Лондон. Понастоящем дружеството няма набелязани конкретни инвестиционни проекти, гласи проспектът, одобрен от Комисията за финансов надзор.

Планира се влагането на средства в четири проекта, всеки от който за около 10 млн. лв., като два от проектите трябва да започнат през 2015 г., а други два – през 2016 г.

Ще се инвестира по един от следните начини:

1. Директна покупка на жилищни единици в процес на изграждане или преобразуване с предварителен договор;

2. Като дялово участие в проектни дружества, нарочно създадени за изпълнението на конкретен проект по изграждането на жилища в Лондон, Великобритания.Предвижда се проектните дружества да финансират покупките на земя и строителните работи посредством привличане на дългов капитал (банкови заеми) от банки във Великобритания. Тези заеми се очаква да финансират до 80% от необходимите инвестиционни разходи по изпълнението на проектите от проектните дружества;

3. Съвместно дружество с локален партньор.Понастоящем дружеството не осъществява стопанска дейност и не участва на пазара на недвижимости в Лондон, където възнамерява да се включи и осъществява главната си стопанска дейност. Освен в Лондон понастоящем дружеството не възнамерява да осъществява операции в други градове на Великобритания. Това е отразено и в наименованието на емитента, което е „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.

Дружеството смята да осъществява инвестиране на едро в проекти за жилищни сгради в Лондон в процеса на изграждането им; в процеса на реконструкцията им от офисни/индустриални в жилищни, става ясно още от проспекта.

Реализация на готовите жилища ще се извършва поединично на дребно. При придобиване отстъпката от цената на дребно е над 15%, е записано в проспекта.

Нео Лондон Капитал ще инвестира собствен капитал в размер до 20% от стойността на общите инвестиционни разходи. Останалото финансиране се набавя посредством дългово ипотечно финансиране, предоставено от местна търговска банка във Великобритания. Ипотеката ще се учредява върху земята и правото на строеж.Изгражданият строителен продукт служи като залог и се присъединява към ипотеката в момента на завършването му, освен ако не е реализиран дотогава.

Изборът на Лондон като място за инвестиране на пазара на жилищни имоти е продиктувано от следните фактори: характеристиката на Лондон като глобален икономически, финансов, образователен и културен център, транспортен център, привлекателно място за живеене, глобален инвеститорски интерес за инвестиции в недвижимости, стабилна национална икономика, двигател на растежа на Острова, привлекателен пазар на труда, нарастващо население, хроничен недостиг на жилища и дългосрочен тренд на нарастване на цените и обемите.

Ръстът на цените на недвижимостите в Лондон за последните 20 г. е 2,4% средногодишно спрямо средноевропейски ръст на цените за последните 20 г. от 1,1%, пише в проспекта.

Нео Лондон Капитал ЕАД ще инвестира в относително малки по размер проекти на фона на пазара в Лондон.
Проектите следва да са снабдени с всички разрешения за строеж, за да стартира незабавно изпълнение.
Дружеството няма да инвестира в спекулативни проекти без право на строеж или други висящи и липсващи компоненти.

Нео Лондон Капитал ЕАД ще инвестира само в проекти след консултация с потенциалните кредитори на равнище проект и предварителна договорка за отпускане на дългово финансиране.

Ще се предприемат проекти единствено и само с първокласни партньори предприемачи. Когато Нео Лондон Капитал ЕАД е самостоятелен предприемач, проектът ще се предприема единствено при наличие на първокласен контрагент с предоставени гаранции за срокове на изпълнение и крайни цени за предоставяне на обекта под ключ.

Ангажимент от страна на водеща агенция по жилищни недвижимости в Лондон ще е изискване за предприемане на проект във всеки един случай.

Атрактивната локация на проектите е от ключово значение за техния успех. Дружеството ще се концентрира върху перспективни локации с възможност за бъдещо развитие. Мнението на REMAX London и другите специалисти по жилищни недвижимости ще е водещо при изборана локации.

Цените на придобиване и очакваните цени на реализация са определящи за рентабилността на всеки един проект.

Нео Лондон Капитал ЕАД ще селектира проекти единствено при ценови нива, които да гарантират добра възвръщаемост и ще избягва спекулативни схеми, в които се разчита единствено на възходящия ценови тренд на пазара.

Развитието на локалната инфраструктура е важен фактор за атрактивността на проектите. Политиката на общинските власти във всеки един случай ще бъде изучавана внимателно.Ефективността и сигурността на проектната структура и качествата на потенциалните партньори са изключително важни за успеха на всеки един проект и дружеството ще подхожда изключително критично към тези фактори, е записано в проспекта. Всеки един проект ще бъде подлаган на обстоен правен и икономически анализ за неговата пригодност и за оценяване на риска.

Дружеството очаква директната покупка на жилищни единици в процес на изграждане или преобразуване с предварителен договорда се прилага най-вече при трансформиране на офисни и индустриални сгради в жилищни.

Покупката посредством 100% притежавано дъщерно дружество в Лондон е удачна при привличането на дългово финансиране от страна на финансова институция във Великобритания. Цели се ограничаване на проектните рискове в рамките на дъщерното дружество, издава още проспектът.

Във всеки един от възможните сценарии ще се държи сметка за данъчните ефекти, както и балансирането на взаимоотношенията с локалния партньор или основен контрагент. Следва да се вземат предвид и безпроблемното ликвидиране на структурата и репатриране на капитала при завършване на проекта.

Дружеството планира да инвестира в земя с разрешени права на строеж за изграждане на жилища и незавършени сгради в процес на изграждане или процес на трансформиране в жилищни такива и да ги реализира в завършено или трансформирано състояние на части обособени като жилищни апартаменти, пише още в документа, нужен за допускането на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар.

Нео Лондон Капитал ЕАД възнамерява да извършва тази дейност по следните два способа:

1.Дружествотоинвестира в придобиването на право на собственост като заплащамежду 10 и 15% от стойността на сградата предмет на придобиване. Останалите 85- 90% остават ипотекирани в полза на продавача на сградата или банкова финансова институция-кредитор по отпуснат за целите на придобиването и строителството заем и се погасяват в процеса на реализация на обособените жилищни части или при или след приключване на сградата в зависимост от конкретните договорености. Този способ обикновено се практикува притрансформиране на съществуващи сгради.

2.Нео Лондон Капитал ЕАД инвестира в придобиването на правона собственост върху земя с право на строеж или в сграда в процес на изграждане по предварително определена цена. Стойността на инвестицията ще варира между 10 и 15% от договорената цена за правото на собственост. Останалата част ще бъде финансирана посредством банкови заеми, обезпечени с ипотека върху придобивания имот.

Средният размер на подобна инвестиция в 10-15% от стойността недвижимостта, по който и да е от двата способа, се планира да бъде 20 млн. лева. Най-големият размер няма да надвишава 80% от набрания капитал. Минималният размер няма да бъде по малък от 5 млн. лева.

Маркетингът и продажбите на готовите единици ще бъдат организирани от REMAX London. В зависимост от мащабите и конкретните потребности могат да бъдат наети допълнителни агенции по маркетинга и продажбите, чиито цени, дейност и комуникация ще бъдат координирани от REMAX London. Готовите жилищни единици ще бъдат предлагани както във Великобритания, така и зад граница.

В отделните страни (пазари), на които се предлагат жилищните единици, могат да бъдат назначени на ексклузивна или неексклузивна база местни агенции. Основните характеристики и параметри на маркетинговата и продажбената политика ще бъдат при всички положения дефинирани от Нео Лондон Капитал ЕАД и Алтерама ЕООД в консултации с REMAX London.

Очаква се възнагражденията за REMAX London и другите наети агенции да бъде формулирани като процент от продажбите при успешно извършени продажби. Разходите по маркетингови материали обикновено са за сметка на дружеството. Проектите на Нео Лондон Капитал ЕАД ще се управляват от нарочно създадено за целта дружество за управление на проектите, а именно – Алтерама ЕООД.

Ролята на Алтерама ЕООД ще бъде да идентифицира подходящи проекти, да ги анализира, да извърши първоначално филтриране,предварително изясняване на възможното структуриране на участието на емитента, комплектуване на проектите, презентиране на проектите пред Съвета на директорите на дружеството и организиране на правното обезпечаване с договори и други документи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *