Концесионерите трябва да декларират доходите

Концесионерите в България получиха от Министърството на финансите точно указание относно задължението за изготвяне и публикуване на доклад за плащанията. Те трябва да са направени към правителства и консолидиран доклад за плащанията към правителства от предприятия. Става дума за онези фирми, които извършват дейност в добивната промишленост и дърводобива от девствени гори съгласно чл. 53 – 62 от Закона за счетоводството. Указанието се отнася за предприятия, които са сключили договори и получили права за дърводобив и добив на минерални ресурси, например въглища, газ, различни руди, чакъл, пясък, глина и др. Предприятията трябва да декларират сумите по договори за концесия или за права за добив, заплатени на „правителствата“ – министерства, общини, агенции, дирекции и други държавни институции и предприятия.

С указанието се дават насоки и разяснения за това кои предприятия следва да изготвят (консолидиран) доклад за плащанията към правителства, как се определя размерът и обхватът на плащанията към правителства за отчетния период, какво следва да е съдържанието на доклада.

Припомняме, че първият етап от тази дейност е в оторизацията на икономическото министерство, където в състава на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ влизат отделите „Концесии и разрешения“, „Контрол“ и „Национална геоложка служба“.

Дирекцията изпълнява следните функции: участва в разработването и провеждането на държавната политика и стратегия по управление на подземните богатства и развитие на минната индустрия; координира и провежда обществени поръчки за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на инвестиционни и на други проекти за геоложко и геоеколожко изучаване на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море; издава разрешенията за търсене и проучване и за проучване и още много други задължения в този ресор като организира и провежда конкурси и търгове, води преговори и подготвя документи за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства след одобрение от Министерския съвет, и подготвя проекти на договори.

Или ако в ресора на стопанското ведомство е отдаването и експлоатацията на природните богатства на страната, то Министерството на финансите следи дали  в държавната хазна влиза всичко онова, което е залегнало като приход от конкретната концесия при изпълнени всички клаузи от  договорите за извършване на производствена дейност и съответните  заплащания към органите, които са отдали обектите на концесия – общини, държава или други оторизирани стопански субекта.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *