Къде да предявя гражданският си иск? Видове подсъдност.

Правата ми са нарушени, искам справедливост и знам, че начинът за разрешаване на спорове във всяка правова държава е производството пред съд. Възможно е обаче да се окаже, че съдът, към който трябва да се обърна, дори не е разположен в населеното ми място. Това може да ми причини доста допълнителни разходи и грижи. Ето защо, когато установявам правни отношения с различни организации или лица, е добре да имам представа къде би се разрешил евентуален правен спор.

Ако претенцията ми касаеспор между граждани и/или фирми по повод на граждански, търговски или трудови отношения, то делото ще се разглежда по правилата на гражданския процес. За да преценя каква ще е подсъдността на делото, т.екой е компетентният да разгледа делотосъд, трябва имам предвид следните три обстоятелства:

– в какво точно се изразява спорът ми с ответника и каква е стойността на това, което претендирам (родова подсъдност);

– териториалнта връзка на предмета и страните с определенсъдебен район(местна подсъдност);

– на коя инстанция се разглежда делото (функционална подсъдност)

Родова подсъдност

В зависимост от предмета на делото и неговата парична оценка (наричана цена на иска)на първа инстанция делото може да бъде подсъдно нарайоненилиокръжен съд. Основен първоинстанционнен съд е районнияти пред него се завеждат всички граждански дела, освен ако изрично в закона не е посочено, че са подсъдни на окръжния съд.

Кога трябва да се обърна към окръжния съд?

1.Когато искам да установя или оспоря бащинство или майчинство; да прекратяосиновяване; да поставя някого подзапрещениеили да отменя такова.

2. Когато с ответника спорим за собственост или друго вещно право върху недвижим имот на стойност над 50 000 лв.Важно!

3. Когато спорът ни е граждански или търговски и засяга права и интереси, оценими над сумата от 25 000 лв. Важно!

4. Когато искам да обявя вписване в регистрите за юридическите лица (водени от окръжния съд) за недопустимо или нищожно,както и когато искам да установя, че вече вписано обстоятелство не съществува;

5. Други предвидени в закона случаи

Местна подсъдност

След като вече знам към кой първоинстанционен съд да се обърна, следва да преценя и кой конкретно от всички съдилища в страната е компетентен.

Правилото е, чеиск се предявява пред съда, в чийто район епостоянният адресна ответника.От него обаче има доста изключения:

– Ако искам да съдямалолетно или поставено подпълно запрещение лице, трябва да имам предвид постоянния адрес на неговия законен представител.

– Приответник с неизвестен адрес– съдът се определя по постоянният адрес на неговия пълномощник или представител – няма ли назначени такива, компетентен е съдът по моя постоянен адрес.

– Ако идвете страни нямаме постоянен адрес в България, делото ще се реши от съответния съд в София.

– Искам ли да разрешаспор с държавно учреждение или фирма, трябва да имам предвид района, в който е тяхното управление или седалище( за да съм сигурен, че имам правилния и актуален адрес, добре е да направя справка вТърговския регистър). Ако претенцията ми касае конкретенклон на юридическото лице, мога да заведа иска и по местонахождението на клона.

– Когато искам да съдядържавата, от значение есъдебният район, в който е възникнал спорът,освен ако не става въпрос за недвижим имот или открито наследство.Ако спорът касае отношения, възникнали в чужбина, компетентен е съответният съд в гр. София.

– Искам ли да предявя иск срещуняколко ответникаот различни съдебни райони или пък предмет на спора еимот, разположен в няколко района, имам право да избера един от тях.

Спорове свързани с недвижими имоти и наследство

Специален е случаят, когато предмет на спора саправа свързани с недвижим имот.В тези случаи ще предявя искапред съда, в чийто съдебен район се намира имотът.

Мястото, където е откритонаследство, т.е последното местожителство на наследодателя, определя компетентния съдпри споровете, свързани с наследство,искане за унищожаване или намаление назавещание, за делба на наследство, за унищожаване на доброволна делба.Ако имуществото е принадлежало на български гражданин, но наследството е открито в чужбина, то съда се преценява според последния постоянен адрес на починалия в България или според местоположението на имотите.

Алтернативна подсъдност

В няколко случая мога да избирам компетентния съд между общото правило и допълнителна опция, предвидена в закона:

– Приискове за парични вземания, произтичащи от договор, мога да предявявам иск и по настоящия адрес на ответника.

– Иск заиздръжкамога да заведа и по постоянния адрес на ищеца.

– NB!Ако искам да защитяпотребителските си права, мога да се обърна и към съда по моя настоящ или постоянен адрес.

– Като работник мога да заведаиск срещу работодателяси и на мястото, където обичайно полагам труда си.

– Ако са мипричинени вреди,мога да избера и съответния съд по местоизвършване на непозволеното увреждане.

Функционална подсъдност

Щом съм определил със сигурност първоначалния компетентен съд, то знам и кои биха били следващите съдилища, които ще се занимаят с делото.

Производството пред съд по граждански дела в България се развива пред три инстанции:

– първа инстанция – пред районен или окръжен съд;

– въззивна инстанция – пред окръжен или апелативен съд;

– касационна инстанция – пред Върховен касационен съд;

Ако делото е разглеждано първо от районен съд, то на втора инстанция компетентен ще бъде окръжният съд. Ако пък спорът първо е бил подсъден на окръжен съд, то въззивната инстанция ще бъде апелативен съд. И в двата случая последната дума би имала касационната инстанция в лицето на Върховния касационен съд.

Може ли да бъде избрано друго място за водене на делото?

Принципното положение е, че дори да постигнем съгласие с насрещната страна,не можем да променяме подсъдността на спора ни.Законът ни дава възможност да изменим само местната подсъдност, ако сме посочили това в писмен договор. Тази възможност отпада, ако искът е свързан с права върху недвижим имот. При потребителски или трудови дела договор за подсъдност можем валидно да сключим само след възникване на конкретния спор.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *