Министерство на финансите пусна 7-годишна емисия ДЦК за 35 млн. в евро

Предстои преотваряне на емисията за стимулиране на ликвидността й на вторичен пазар.
Облигацията е нов бенчмарков инструмент в дългосрочния сегмент на дълговата крива и с нея се разнообразяват предлаганите матуритети в евро през емисионната 2012 година. Новият инструмент допълнително насърчава интереса на пазарните участници към инвестирането в българския държавен дълг, след като през миналата седмица бе успешно пласирана нова емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа, коментират от министерството.
Търсенето на аукциона превиши предлагането близо три и половина пъти, като първичните дилъри заявиха поръчки за близо 120 млн. евро. Постигнатият коефициент на покритие е най-високият, постиган на аукцион от март 2011 г. досега – 3.42 и показва засиления инвеститорски интерес. Освен традиционно силното присъствие на банките, които придобиват около 36% от одобрения номинал, активно участие имаше от страна на пенсионните фондове (48%) и застрахователните дружества, които придобиха 13 на сто от предложените книжа.
Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на аукциона от 4.45% е показателна за доверието на инвеститорите към българския суверенен дълг и индивидуалния им подход при оценяване на рисковата премия по държавния ни дълг. Това се случва на фона на понижения кредитен рейтинг на редица държави от Европейския съюз. Отчетеният спред спрямо германските федерални облигации е в размер на 323 базисни точки, като намалява спрямо предходния аукцион (350 б.т.). Регистрираната доходност е значително под текущата доходност на облигациите със сходни характеристики както на държави, които в момента изпитват финансови затруднения – Унгария (10.04%), така и спрямо държави които отчитат висок икономически растеж – Турция (5.74%) и Полша (5.05%) и държави от еврозоната, които не получават подкрепа по механизми за финансово подпомагане – Словения (6.33%) и Словакия (4.89%).
Високото презаписване на аукциона, което е почти 3.5 пъти е показателно за успешното провеждане на емисионната политика на правителството на вътрешния пазар. След отчетената през предходната седмица най-ниска стойност от м. ноември 2008 г. на дългосрочния лихвен процент на България за оценка на степента на сближаване и в условията на изключително рискова международна икономическа и финансова среда, България затвърждава статута си на един от най-стабилните емитенти на дълг в региона.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *