Нов дълг за 200 млн. лева пласира правителството

Аукцион за продажба на емисия Държавни ценни книжа (ДЦК) на обща стойност 200 млн. лева организира Българската народна банка (БНБ) по поръчка на Министерството на финансите. Според съобщението на БНБ, продават се лихвоносни съкровищни облигации от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 21 юни 2039 г., според съобщението на БНБ. Всъщност се преотваря за трети път 20-годишната емисия BG20 400 19 213/21.06.2019 г. Нов дълг за 200 млн. лева пласира правителството.

Снимка: БГНЕС

Какво пласира финансовото ведомство

В определените от Министерството на финансите условия е записано: номинална стойност на предложеното количество е 200 млн. лева; 1.5% годишен лихвен процент; 28 август е датата на плащане на закупените дългови книжа, информира infostock.bg.

За първи път емисията BG20 400 19 213 бе отворена на аукцион, проведен на 19 юни 2019 година. Тогава за първи път в историята на България на пазара бяха пуснати ДЦК, чийто падеж е след 20 години. Вторият път – на 22 юли и за трети път – на 26 август.Нов дълг за 200 млн. лева пласира правителството.

Ако на днешния търг, правителството пласира пълният размер на заявената емисия, ще му останат още 400 000 лева до определения в Закона за държавния бюджет за 2019 година. Освен това, в одобрената от министъра на финансите емисионна политика за настоящата година е записано, че l зависимост от конкретната необходимост, възможни са емисии на ДЦК на вътрешния пазар, които да покрият частично предстоящите погашения по дълга. Останалата част ще бъде покрита със средства, осигурени от фискалния резерв. Реализирането на отрицателно нетно дългово финансиране се очаква да доведе до ново намаление на държавния дълг към края на 2019 г.

Източник: Мнистерство на финансите

Освен 20-годишната емисия ДСК, от началото на годината правителството отваря два пъти и емисия BG2040119211 с покритие за 10 години и половина.

На проведените досега 4 търга с двете емисия, Министерството на финансите отчете сериозен интерес, особено от страна на банките. И с основание, защото ДЦК са сред сигурните инструменти с гарантирана макар и ниска доходност.

Кой колко ДЦК придоби на четирите аукциона досега

На проведените на 19 май 2019 година два аукциона бяха пласирани успешно ДЦК в общ обем от 300.6 млн. лв., в т.ч. 200 млн. лв. за 10.5-годишни книжа и 100.6 млн. лв. за 20-годишни дъгови книжа. беше отчетен висок интерес към новите емисии ДЦК. Най-голямо количество на аукциона за 10.5-годишните ДЦК придобиха банките – 43%, следвани от пенсионни и гаранционни фондове – 34% и застрахователните дружества с 23%. Най-голям обем на аукциона за 20-годишните ДЦК придобиха застрахователните дружества – 49%, следвани от пенсионни и гаранционни фондове – 39%, банките – 10%, и инвестиционни посредници – 2%.

На проведения на 22 юни 2019 година акуцион беше преотворена емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.06.2039 г. Пласирани бяха успешно ДЦК за 200 млн. лв. при висок интерес от участниците. Най-голямо количество ДЦК придобиха банките – 40%, следвани от застрахователните дружества с 26%, пенсионни и гаранционни фондове – 23%, инвестиционни посредници – 1% и други инвеститори – 10%.

На проведения на 29 юли 2019 г. аукцион беше преотворена емисия 10.5-годишни ДЦК, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.12.2029 г., като бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. при висок интерес от страна на участниците. Най-голямо количество ДЦК придобиха банките – 73%, следвани от застрахователните дружества с 18%, пенсионни и гаранционни фондове – 8%, и други инвеститори – 1 %.

Както от предишните, така и от днешния аукцион привлечените средства отиват във фискалния резерв, чието ниво правителството поддържа много над изискуемия в бюджета минимум. Последната справка на Министерство на финансите показва, че 30.06.2019 г. фискалният резерв е в размер на 11.27 млрд. лв., в т.ч. 10.82 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.45 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Средствата на фискалния резерв по депозити в БНБ са в размер на 10.82 млрд. лв., а в банките – 0.45 млрд. лв.

Какви емисии ДЦК са в обращение към 30.06.2019 година, емитирани от правителството на вътрешния пазар

Източник: Министерство на финансите

Търгуеми ДЦК, емитирани от правителството на външните пазари, в обращение към 30 юни 2019 г.

Източник: Министерство на финансите

Какво предстои

Най-вероятно във вторник Министерството на финансите ще обяви резултатите от днешния аукцион и тогава ще стане ясно дали е пасирана цялата заявена сума и кои финансови институции са участвали и съответно какъв дял са придобили. Нека припомним, че в поканата за участие от БНБ беше уточнено, че Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *