Обучение на одобрените бенефициенти по ОПАК

Организатор е Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).
Наличните процедури са както следва:
1. Открита процедура по подприоритет 1.1-03 „Ефективна структура на  държавната администрация”;
2. Открита процедура по подприоритет 1.3-04 „Ефективна координация и  партньорство при разработване и провеждане на политики”;
3. Открита процедура по подприоритет 1.3-05 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”;
4. Процедура за директно предоставяне по подприоритет 1.4-  03 „Администрацията – партньор на бизнеса”;
5. Процедура за директно предоставяне по подприоритет 2.1-06 „Модерно  управление на човешките ресурси в държавната администрация” заАдминистрацията на Министерския съвет;
6. Процедура за директно предоставяне по подприоритет 2.4-04 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”;
7. Процедура за директно предоставяне по подприоритет 3.1-03 „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие наелектронното управление”;
8. Процедура за директно предоставяне по подприоритет 3.1-07 „Подобряване  на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие наелектронното управление”;
9. Процедура за директно предоставяне по подприоритет 3.2-02 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”;
10. Процедура за директно предоставяне по подприоритет 3.3-03 „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие наинформационните технологии”.
Новите бенефициенти по ОПАК са дванадесет на брой. В курса на обучение те ще бъдат подготвени за правилното управление на проектите, както и финансовото им отчитане.
Експертите ще бъдат запознати със задълженията си при изпълнението на проектите, включително за деклариране на нередности, както и с процеса на мониторинг и финансов контрол от страна на Управляващия орган. По този начин се намалява рискът от неправилно изпълнение на проектите и налагането впоследствие на финансови корекции.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *