Преките чуждестранни инвестиции – два пъти по-малко от 2008

За януари – март 2009 г. текущата и капиталовата сметка формиращи платежния баланс на страната имат дефицит в размер на 896.1 млн.евро (2.6% от прогнозирания БВП), при дефицит от 1794.4 млн. евро (5.3% от прогнозирания БВП) за същия период на 2008 г., този показател отбелязва спад от 51.54%
За март 2009 г. текущата сметка(получаването и предоставянето на стоки и услуги, доход и текущи трансфери между страната и останалия свят) е отрицателна, в размер на 379.4 млн. евро, при отрицателнатекуща сметка в размер на 515.5 млн. евро за същия месец на 2008 г. Основен фактор за намалението на дефицита по текущата сметка в сравнение с март 2008 г. е намалелият търговски дефицит (с 256.6 млн. евро).
За януари – март 2009 г. текущата сметка има дефицит в размер на 1078.7 млн. евро (3.2% от БВП), при дефицит от 1980.1 млн. евро (5.8% от БВП) за същия период на 2008 г. Основни фактори за намалението на дефицита по текущата сметка са по-ниските дефицити по търговското салдо (със 769 млн. евро) и по статия Услуги (със 184.3 млн. евро).
Търговското салдо за януари – март 2009 г. е отрицателно, в размер на 1009.7 млн. евро (3% от БВП), при отрицателно салдо в размер на 1778.7 млн. евро (5.2% от БВП) за същия период на 2008 г. За март 2009 г. търговското салдо е отрицателно, в размер на 320.8 млн. евро, при отрицателно салдо в размер на 577.4 млн. евро за същия месец на 2008 г.
Износът (FOB) възлиза на 2798.6 млн. евро, при 3648.7 млн. евро за януари – март 2008 г., като намалява с 23.3% на годишна база, при ръст на годишна база от 25.8% за същия период на 2008 г. За март 2009 г. износът (FOB) възлиза на 1092 млн. евро, при 1322 млн. евро за същия месец на 2008 г., като намалява със 17.4% на годишна база, при ръст на годишна база от 17.5% за същия месец на 2008 г. Вносът (FOB) e 3808.2
млн. евро, при 5427.4 млн. евро за януари – март 2008 г., като намалява с 29.8% на годишна база при ръст на годишна база от 21.9% за същия период на 2008 г. За март 2009 г. вносът (FOB) e 1412.8 млн. евро, при 1899.4 млн. евро за март 2008 г., като намалява с 25.6% на годишна база при ръст на годишна база от 16.1% за същия месец на 2008 г.
Салдото по услугите е отрицателно, в размер на 58.9 млн. евро (0.2% от БВП), при отрицателно салдо в размер на 243.2 млн. евро (0.7% от БВП) за януари – март 2008 г.
Салдото по статията Доход е отрицателно, в размер на 128.4 млн. евро, при отрицателно салдо в размер на 92.8 млн. евро за януари – март 2008 г. За март 2009 г. салдото по статията е отрицателно, в размер на 38.4 млн. евро при отрицателно в размер на 67.2 млн. евро за същия месец на 2008 г.
Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 118.3 млн. евро (0.3% от БВП) при 134.6 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – март 2008 г. За март 2009 г. статията Текущи трансфери, нето е отрицателна в размер на 0.6 млн. евро при положителна в размер на 164.7 млн. евро за същия месец на 2008 г.
Капиталовата сметка е положителна, в размер на 182.5 млн. евро, при 185.7 млн. евро за януари -март 2008 г.
Финансовата сметка е отрицателна, в размер на 126.6 млн. евро, при положителна сметка в размерна 2373.5 млн. евро за януари – март 2008 г.
Преките инвестиции в чужбина са 13.9 млн. евро, при 410.1 млн. евро за януари – март 2008 г.
Преките чуждестранни инвестиции в страната 4,5 са 646.6 млн. евро (1.9% от БВП), при 1202.1 млн. евро
(3.5% от БВП) за януари – март 2008 г. Преките инвестиции покриват 59.9% от дефицита по текущата сметка за
отчетния период, при 60.7% за януари – март 2008 г.
Портфейлните инвестиции – активи нарастват със 159.8 млн. евро, а за януари – март 2008 г. те намаляват с 63 млн. евро. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват със 175 млн. евро. За януари -март 2008 г. портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 2.2 млн. евро.
Други инвестиции – активи намаляват с 264.8 млн. евро, при намаление в размер на 812.7 млн. евроза януари – март 2008 г. За март 2009 г. други инвестиции – активи намаляват с 366.4 млн. евро, при увеличение в размер на 133.4 млн. евро за същия месец на 2008 г. Други инвестиции – пасиви намаляват със
703.8 млн. евро, при увеличение от 739.6 млн. евро за януари – март 2008 г. За март 2009 г. други инвестиции – пасиви намаляват с 295.4 млн. евро, при увеличение от 960.4 млн. евро за март 2008 г.
За отчетния период статията Грешки и пропуски има положителна стойност, в размер на 15.9 млн. евро. За януари – март 2008 г. статията има отрицателна стойност, в размер на 436.3 млн. евро.
Общият баланс е отрицателен, в размер на 1006.8 млн. евро, при положителен общ баланс в размерна 142.9 млн. евро за януари – март 2008 г.
За януари – март 2009 г. резервните активи на БНБ намаляват с 1006.8 млн. евро. За март 2009 г.резервните активи на БНБ намаляват със 120.6 млн. евро

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *