Разсекретено! Пренос на мобилен номер!

Какво ми се случва?

Решил съм да прекратя взаимоотношенията си с мобилния оператор, който поддържа мобилните услуги, свързани с мой мобилен телефонен номер. Искам, обаче, да запазя номера на своя телефон и да го “прехвърля” към друг мобилен оператор.

Какво трябва да направя?

1. Трябва да подамзаявление до мобилния оператор, чиито услуги искам да ЗАПОЧНА да използвам. Заявлениe мога да получа в офисите на избрания от мен мобилен оператор, както и в офисите на неговите търговски партньори.Внимание! НЕ мога да подам заявление “дистанционно” – по телефон, по поща, по факс или чрез друг телекомуникационен канал, освен ако не използвамелектронен подписили не упълномощя някого с общо или изричнопълномощно.

Важно! Мога да искам пренасянето само на мобилен номер по действащ, непрекратен договор или по предплатена услуга, която не е деактивирана/прекратена преди датата на подаване на заявлението за пренос на номера.

Какво съдържа заявлението?

Мои лични данни

– ако съм физическо лице: три имена, ЕГН, адрес по лична карта, както и номер на личната ми карта;

– ако съм представител на фирма: наименование на фирмата, ЕИК по регистър Булстат, ДДС номер (при регистрация по ДДС), седалище, адрес на управление и три имена на представител/и по регистрация.

При подаване на заявлението ще се наложи да представя на служителя, който ме обслужва,лична карта, а за фирма – и идентификационна карта по регистър Булсат. Служителят няма право да снема копие от представените документи. Служителят може да ги ползва само за да се увери, че съм човекът, за когото се представям.

Номерът, за който искам пренасяне в мрежата на друг оператор. С едно заявление за пренасяне мога да поискампренасянето на повече от един мобилен номер, но всички посочени номера в това заявление трябва да бъдатот един вид услуга– абонаментна или предплатена и да бъдат в мрежата на един мобилен оператор.

Няма пречка да подам повече от едно заявление, когато искам пренасянето на мобилни номера, но трябва да групирам тези номера според вида услуга и според мобилния оператор, който обслужва съответната мобилна услуга. Например: ако имам два номера, обслужвани от различни мобилни оператори, и искам да прехвърля и двата към трети мобилен оператор, трябва да направя това в две отделни заявления.

Много важно!В заявлениетомога да посоча дали искам преносът на посочените повече от 1 номера да стане задължително наведнъж или за всеки номер – независимо от останалите. Това има значение, в случай че получа отказ за пренасянето на някой от посочените от мен мобилни номера. Ако съм избрал опцията за независимо пренасяне, отказът ще действа само за този номер, но ако искам пренасянето да стане “в пакет”, отказът за един номер ще доведе до отказ за пренос на всички номера, заявени в едно заявление.

Видът услуга, която искам да използвам при новоизбрания от мен мобилен оператор– абонаментна или предплатена. Важно! Не е необходимо да сключвам договор с мобилния оператор, към когото прехвърлям номера си, мога да избера предплатена услуга и в този случай няма да подписвам нищо различно от заявлението за преносимост на номера.

Изричносъгласие от моя страна за прекратяване на договорните ми отношения с мобилния оператор, който до момента е обслужвал моя номер, след завършване напроцедурата по пренясяне на номера. Това съгласие се отнася само до отношенията ми с мобилния оператор, които са пряко свързани с пренасяния номер.Внимание!В случай че ползвам кабелна телевизия, мобилен или стационарен интернет или други услуги, коитоНЕса пряко свързани с мобилния номер, за който искам пренос,моите отношения с мобилния оператор във връзка с тези услуги ще продължат да съществуват.

Изричносъгласие от моя страна мобилният оператор, който до момента е обслужвал мобилния ми номер,да предоставиличните данни, които съхранява,на новоизбрания от мен мобилен оператор, за да може да се осъществи прехвърлянето на номера.

Декларация, че посочените от мен данни в заявлението са верни. Внимание! Нося наказателна отговорност за попълване на данни с невярно съдържание и представянето им за истинни! ( чл. 313, ал. 1 НК)

За какво да внимавам?

Към момента, в който подавам заявлението за преносимост на номера към друг мобилен оператор (в самото заявление се посочва точна дата и час),трябва да съм платил ВСИЧКИ свои задължения към стария мобилен оператор, за които има издадена фактура.Например: ако имам сметка за телефон по абонаментен план, излязла на 21 април 2013 г. и срок за плащане на тази сметка 9 май 2013 г. и искам да пренеса мобилния си номер към друг оператор, като подам заявление на 27 април 2013 г., трябва първо да съм платил всички свои предходни сметки, включително тази от 21 април, нищо че “срокът” за плащане все още не е изтекъл.

Ще се наложида заплатя всички неустойки за предсрочно прекратяванена договор, ако мобилният план, който използвам предвижда такива. Това означава, че ако съм сключил двугодишен договор с определен тарифен план с мобилния оператор и искам да прехвърля своя номер към друг мобилен оператор след като е изминала само 1 година, ще трябва да заплатя предвидените в договора неустойки според записаното в този договор (най-често месечната такса за оставащите месеци до изтичането на договора).

Ще се наложи да заплатя предсрочно и всички суми по лизинг на крайни устройства или на оборудване преди номерът ми да бъде прехвърлен към новоизбрания от мен мобилен оператор. Пример: когато ползвам телефон, купен на изплащане с тарифен план на мобилния оператор, при пренос на тарифен план към друг оператор, трябва да заплатя оставащата стойността на телефона, който съм взел на изплащане.

Мога да пренеса при новоизбрания мобилен оператор само номер, за който при досегашния оператор са изпълнениследните условия:

да бъде зареден с поне 10 лв., ако използвам предплатена услуга;

да са изтекли поне 3 месеца от сключването на договора, ако използвам абонаментна услуга.

следва продължение…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *