Речник на банкови и финансови термини и жаргони Г-Д

 
Техники, които изискват предоставянето на компютърен анализ на сроковете и преоценяването на възможностите, свързани с доходоносните(лихвоносните) активи, пасиви, задължения на паричния пазар с цел да се определи лихвеният риск за банката.

Гаранция
Всяка писмена стипулация на някое лице (гарант), която съдържа безусловен ангажимент за плащане на задължение на трето лице (длъжник в полза на банката). Гаранцията задължава гаранта да плати незабавно всяка част от сумата, която длъжникът не плати или се окаже в невъзможност да плати при условията и в сроковете, при които същата сума става дължима и изискуема от него. Гарантът поема задължението на трето лице – агент, да плати предварително установената сума в полза на банката в случай, че контрагентът по гарантираната сделка не изпълни или се откаже да изпълни някое поето от него задължение към банката.

Глава и рамене
Фигура на техническия анализ, напомняща рамене, линия на шия и глава на човек.

Главница
Чистия размер на дълга по кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви.

Глобалните облигации / Global bonds 
Облигации, които са емитирани едновременно на вътрешния пазар и на еуропазара.

Годишен доход от дивиденти
Годишен доход от дивиденти или лихви от дадена ценна книга, изразени като процент от пазарната ѝ цена. Напр. дадена дългова облигация с номинална стойност $ 100, лихвен купон от 10% и пазарна цена $ 50 носи приход от 2%.

Годишен ефективен лихвен процент
Фактическият лихвен процент, който търговските банки получават по активните си операции или плащат по пасивните си операции за период от една година, като се вземе предвид капитализацията на лихвите по тях.

Годишен процент на разходите (ГПР)
Годишният процент на разходите представлява оскъпяването на кредита, което включва не само дължимите лихви, но и таксите и комисионните, които заплащат кредитополучателите. Поради тази причина, той е по-висок от обявеният от банката лихвен процент по кредита. Изчислява се по единна методология, препоръчана от Европейския съюз и приета от 23 български банки. Чрез годишния процент на разходите можете да сравнявате лесно офертите на различни банки за потребителски кредити. Колкото по-нисък е годишният процент на разходите, толкова по-изгоден е кредита. За да са коректни резултатите, винаги сравнявайте годишният процент на разходите на кредити с еднакви условия – еднаква сума, срок и валута.

Годишен отчет
Независимо одитиран отчет, който се изготвя от търговските банки и се представя на техните акционери след приключването на всяка финансова година. Той отразява годишните резултати и финансовата позиция на банката към 31 декември на отчетната година.

Годишно изменение на печалбата
Историческото изменение на печалбата между последната отчетена финансова година и предходната.

Годишен марджин на чистата печалба
Процентът печалба на компанията от бруто продажби за последната отчетена финансова година.

Голям кредит
Отделен кредит, както и сумата от всички отделно отпуснати на едно и също лице или на група икономически свързани лица кредити, която по размер надвишава 15 % от размера на собствения капитал.

Група на седемте / G-7
Седемте най-големи промишлено развити страни: САЩ, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Канада. На техните срещи на най-високо равнище обикновено се решават глобалните въпроси в развитието на световната икономика.

Групиране на активите и пасивите по срочност
Дейност при, която банките групират ликвидните си активи и краткосрочните си пасиви съобразно с остатъчния срок до падежите в шест групи с определена продължителност: на виждане – активи/пасиви, изискуеми със срок от 7 дни до 1 месец; активи/пасиви изискуеми със срок от един месец до три месеца; активи/пасиви изискуеми със срок от три месеца до шест месеца; активи/пасиви изискуеми със срок от шест месеца до девет месеца; активи/пасиви, изискуеми със срок от девет месеца до една година.

Гудуил /Goodwill
„Цена на фирмата”. Възниква при купуване на предприятие по пазарна цена и представлява превишения на покупната стойност на предприятието над балансовата стойност на активите му, която се отчита в баланса като нематериален актив.

Д
Давност
Период от време, определен по нормативен ред, след изтичането на който се погасяват определени права и задължения.

Данъчна политика
Използването на правителствените разходи и данъчното облагане конкретно за стабилизиране на икономиката.

Дата на сетълмент
Датата, на която трябва да се извърши фактическото плащане от купувача и доставката на от страна на продавача на съответния финансов инструмент. На международните стокови борси сетълментът е финалната дата за извършване на плащания та по сметките. Датата на сетълмент е позната в разговорния борсов език и като дата за плащане.

Дата Спот
Денят, в който партньорите (икономическите агенти) плащат и получават валута, която се купува или се продава.

Дау Джоунс / Dow Jones Industrial Average
Индекс за следене на състоянието на промишлените предприятия на американския фондов пазар. Създаден е от редактора на вестник Wall Street Journal и основателя на компанията Dow Jones&Company Charles Dow. Индексът Дау Джоунс се явява най-старият в средите на съществуващите американски пазарни индекси. Обхваща цените на 30 от най-големите и стабилни публични компании в САЩ. Често се счита за индикатор за състоянието на американската икономика.

Двоен връх / Double Top
Фигура при техническия анализ, когато курсът два пъти се е вдигал до някакво ниво, а след това отново е падал.

Двойна котировка
Обичайният начин за представяне на банкови котировки чрез едновременно котиране на курс „купува” и „продава”. Курсът „купува” се показва пръв. Двойната котировка се посочва като ПРОДАВА/КУПУВА.

Двойно дъно / Double Bottom 
Фигура при техническия анализ, когато курсът два пъти е падал на някакво ниво, а след това отново се е вдигал.

Дебитор Лице, получило продукт или услуга, но което все още не ги е заплатило.

Дебитиране от сметка чрез обикновено счетоводно записване / Debits from the account by simple book entry
Дебитна транзакция, инициирана от ПФИ без конкретно нареждане, и изпълнена чрез обикновено счетоводно записване, т.е. дебитиране на сметката/ите на клиента, т.е. не се използва традиционен платежен инструмент.

Дебиторска задлъжнялост
Сметки за получаване на сума, която предприятието трябва да получи от купувачите за стоки и услуги, продадени на кредит. В баланса на предприятието се записват като краткотрайни активи.

Девалвация / Devaluation
Официално намаляване на курса на националната валута; при плаващи валутни курсове загубва смисъла си.

Девизи
Платежни средства, издадени в чуждестранна валута и платими в чужбина – банкови преводи, чекове, акредитиви, менителници и други.

Дезинтермедиация / Desintermediation
Процес на намаляване на паричните средства, преминали през системата на финансовите посредници и съответно увеличаване на прякото финансиране; т.е. намаляване на депозитите в банките и нарастване на покупките на финансовите инструменти.

Дезинфлация / Desinflation
Рязко намаляване на темпа на инфлация.

Декурзивна лихва
Лихва, която се плаща от длъжника на кредитора след изтичане на срока на кредита или едновременно с връщането на заетата сума. Лихвата се плаща върху действително заетата сума или на определени интервали от време.

Деноминация
Изменение на номиналната стойност на дадена парична единица, с цел опростяване на отчетната дейност. През 1999 година в България бе извърешна деноминация на лева в съотношение 1000:1.

Депозит / Bank deposit 
Парични средства или ценни книжа, оставени на съхранение в кредитните учреждения и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице при предварително уговорени условия. Част от пасивите на банката.

Депозитар Централизирано хранилище на различни видове ценни книги, позволяващо извършване на търговски операции без физическо преместване на ценните книги, само с помощта на компютърни системи и сертификати.

Депозитарни разписки
Емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.

Депозитен мултипликатор / Deposit multiplier
Коефициент, показващ максимума, до който може да се мултиплицира (нарасне) първоначалната промяна на депозитите в банковата система. Неговата величина е реципрочна на коефициента на задължителните резерви.

Депозитен сертификат
Издава се от банките за големи депозити, които не могат да бъдат теглени „до поискване” . Депозитните сертификати могат да се търгуват на пазара, докато последният купувач получи пълната сума по депозита плюс дължимата лихва от банката в края на договорения срок.

Депозити на виждане (До поискване)
Парични средства на фирми и граждани, вложени по текущи сметки в банката, които могат да се теглят в брой или се превеждат по другите сметки без специално, предварително известие.

Депозити на паричния пазар
Парични средства, обект на покупко-продажба между банките и другите финансови институции, поддържащи ликвидността на търговската банка.

Депозити, договорени за ползване след предизвестие / Deposits redeemable at notice 
Непрехвърляеми депозити без договорен матуритет, които не могат да бъдат конвертирани във валута без предизвестие, преди изтичането на което конвертирането във валута не е възможно или е възможно само с налагане на санкция. Тук се включват депозити, които макар и да могат да бъдат теглени при поискване, подлежат на санкции и ограничения съгласно националните практики (класифицирани в матуритетния интервал „до и включително три месеца“), и инвестиционни сметки без период на предизвестие или договорен матуритет, но които съдържат ограничителни клаузи за теглене (класифицирани в матуритетния интервал „над три месеца“).

Депозити с договорен матуритет / Deposits with agreed maturity 
Непрехвърляеми депозити, които не могат да бъдат конвертирани във валута преди договорения фиксиран срок или които могат да бъдат конвертирани във валута преди договорения срок, но титулярът се санкционира. Финансовите продукти с възможности за автоматично предоговаряне („роловър“) трябва да бъдат класифицирани в съответствие с най-ранния им матуритет. Макар че депозитите с договорен матуритет могат да позволят по-ранно изплащане след предизвестие, или могат да бъдат платими при поискване при определени санкции, тези характеристики не се считат за подходящи за целите на класификацията.

Депозитна сметка
Банкова сметка за съхранение на пари, платими със срок за предизвестие от клиентите до банката или при други предварително договорени условия за плащане срещу издаване на депозитен сертификат.

Депозитни институции / Depository institutions
Финансови институции, приемащи депозити от населението; включват търговските банки и спестовните учреждения.

Депресия / Depression
Фаза от икономическия цикъл, която се характеризира със застой на производството, слабо търсене на стоки и услуги, нисък или отрицателен икономически растеж

Деривати / Derivatives
Финансови инструменти, съставени на база стандартните финансови инструменти. Дериватите биват опции, фючърси, форуърди и други. Използват се от инвеститорите като застраховка срещу валутни, лихвени и други рискове или просто за търсене на по-висока доходност.

Деспестяване / Dissaving
Изразходване на повече парични средства, отколкото е величината на дохода.

Детерминант на отчетността
Белег, по който банките са задължени да класифицират всеки единичен елемент на счетоводната отчетност, съгласно изискванията на действащия счетоводен стандарт на банките.

Детски влог
Спестовен влог, който се открива на името на малолетни и непълнолетни граждани.

Дефицит
1) Недостиг, липса на нещо; 2) превишение на разходите над приходите по бюджета на държавата.

Дефлация / Deflation
Намаляване количеството на книжните пари и банкнотите, които не могат да бъдат обменени срещу злато, намиращи се в обръщение в период на инфлация.

Джирант
Лицето, което джиросва /прехвърля/ вземането по чек, менителница или права по коносамент.

Джиратар
Лицето, на което се джиросва /прехвърля/ вземането по чек, менителница или права по коносамент.

Джиро
Способ за прехвърляне правото на вземане по чек, менителница или права по коносамент.

Джойнт Венчър / Joint venture
Джойнт венчър (обединяване на риска) е комбиниране на ресурсите на две или повече различни организации за определена цел или задача. Джойнт венчърът включва обединяване на активите или комбиниране на знанията и обединенията на отделните организации и хората в тях.

Дивергенция
Ситуация, в която две или повече графики на индекси са в противоречие с ценовите графики.

Диверсификация / Diversification
Инвестиционна стратегия за намаляване на риска чрез включването в даден портфейл на различни видове активи – акции, облигации, валута, недвижими имоти и т.н. В това число влизат и ценни книжа от различни по сектор или географско разположение емитенти.

Дивидент / Dividend
а) доход от акции;
б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалбата.

Дизажио
Разликата между паритета (номиналната стойност) и по-ниската пазарна стойност на ценните книжа, изразена в процент от паритета.

Дилинг
1) Валутна сделка; 2) Специално оборудвана стая, в която дилърите сключват своите сделки.

Дилър
Лице, което купува и продава за своя сметка, срещу комисиона или процент от сделката.

Дилъри на ценни книжа и деривати / Security and derivative dealers (SDDs)
Класифицирани като други финансови посредници, са финансови предприятия, които се занимават предимно със следните дейности за финансово посредничество:
(а) търгуване с ценни книжа за тяхна собствена сметка чрез придобиването и продажбата на тези ценни книжа за сметка и за риск на посредника, с изключителната цел получаване на изгода от маржа между цената на придобиването и продажната цена; и
(б) търгуване за тяхна собствена сметка чрез финансов посредник, лицензиран да оперира на фондовия пазар, или на други организирани пазари.

Директен дебит / Direct debits 
Платежен инструмент разрешаващ дебитиране на банковата сметка на платеца, иницииран от получателя въз основа на дадено от платеца разрешение.

Директива / Directive 
Директивата е акт, който обвързва по отношение на постигането на даден резултат от държавите-членки, до която е адресиран, като оставя на националните власти свобода при избора на формата исредствата за постигане на този резултат. 

Директно котиране / Direct Quotation
Директното котиране показва колко на брой единици от местната валута са необходими за закупуване на една единица от чуждата валута. Например в България по този начин се котира USD/BGN.

Дисконт
Отстъпката или намалението, което може да бъде направено от номинала на ценните книжа при тяхната продажба.

Дисконтиране на парични потоци / Discounted cash flow
Метод за изчисляване на настоящата стойност на бъдещи парични потоци, при който номиналната стойност на потока се коригира (дисконтира) с определена изискуема норма на възвръщаемост.

Диференциация на услугите
Внушаване на клиентите на банката, че нейните услуги са с добро качество, много по-добри или различни в нещо особено важно, в сравнение със същите услуги, предлагани от банките-конкуренти.

Дневна търговия / Day Trading
Отваряне и затваряне на една и съща позиция/и в рамките на търговията за даден ден.

Дневник за покупките / Purchase record
Отчетен регистър, съдържащ информацията за всички получени данъчни документи.
Дневник за продажбите / Sales record
Отчетен регистър, съдържащ информацията за всички издадени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на ЗДДС или Правилника за прилагане на ЗДДС.

Добре обезпечено вземанe
Кредит или друг, актив, по който банката разполага с обезпечение, достатъчно за покриване на сумата на главницата, дължимите лихви и други суми, евентуално дължими на банката съгласно условията на сделката;вземане, което е добре документирано, обезпечението по кредита е изключително и срещу него няма други учредени залози или искове с приоритет по-висок или равен на този по съответното вземане и които биха могли да попречат на банките да съберат вземането си срещу постъпленията от обезпечението.

Добър вальор
Предварително регламентиран период от време, необходим за техническо осъществяване на междубанков превод, за който нито една от засегнатите страни не дължи и не получава лихви.

Доверително управление  /  Trust
Доверителното управление се осъществява от лицензирани инвестиционни посредници, ползващи услугите на инвестиционни консултанти, издържали изпит пред Комисията за финансов надзор. Доверителното управление е една от формите за инвестиране с помощта на професионален мениджмънт, заедно с инвестиционните дружества, пенсионните фондове и инвестиционните животозастраховки. Управляващият (посредникът) взима процент от дохода , за определен срок или при предсрочни прекратяване на договора. Инвеститора има право да избере вида на ценните книжа (акции, облигации, валута, компенасторни инструменти (записи, бонове)), в които ще се инвестира. Доверителното управление е много подходящо за инвеститори, които желаят портфейл по-различен от този на инвестиционните дружества. При доверителното управление довереника може да поиска много по-рисково управлениe от балансираните портфейли на инвестиционните фондове и пенсионните фондове. Подписва се договор за доверително управление с лицензиран инвестиционен посредник, в който са описани всички подробности. Инвестиционният посредник изпраща веднъж месечно отчет за извършените операции с активите на довереника. Сделките на БФБ-София се извършват при заплащатане на комисионна в полза на инвестиционния посредник, отделно от таксата за доверителното управление. При реализиране на загуба от управлението, цялата загуба е за сметка на инвеститора. Инвестиционните посредници не могат да гарантират запазването на първоначално инвестираната сума.

Договор за разлика / Contract for Difference (CFD)
Ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.
Договорен лихвен процент
Лихвен процент, договорен между банката и клиентите й по предоставяните кредити и приеманите депозити въз основа на определения от Централната банка основен лихвен процент, конюнктурата на пазара на кредити и депозити, сроковете и риска по тях, както и други обстоятелства.

Доджи
Сесия, в която цените на отваряне и на затвaряне са едни и същи (или почти). Различните вариации на доджи-линиите, като „Надгробен камък“ или „Дългокрако доджи“, зависят от това, къде отварянето и затварянето са съотносими спрямо цялостния ценови диапазон. Доджи-линиите са едни от най-важните индивидуални свещи. Те също така са компонента от по-важните свещови модели.

Доктрина за взаимоотношения с клиента
Банкова стратегия, чийто първи приоритет е предоставянето на заеми за всички клиенти, които отговарят на качествените стандарти и изисквания, предявени от банката, и от които банката очаква да реализира положителни финансови резултати.

Документарен кредит
Кредит, който се отпуска от търговските банки при определени условия за купувач на стоки. Банката се ангажира и изплаща стойността на закупените от клиента й стоки, като получава парите си от него след определен период от време при представянето на комплект от документи (товарителници).

Домакинствата / Households 
Съставени от физически лица или групи от физически лица като потребители и производители на стоки и нефинансови услуги, предназначени изключително за тяхна собствена крайна употреба, и производители на пазарни стоки и нефинансови и финансови услуги, при условие че техните дейности не са тези на квази-корпорации. Тук се включват НТООД и които се занимават главно с производството на непазарни стоки и услуги за конкретна група домакинства.

Допълнителен капитал
Сумата от резерви, натрупани в банката с общо предназначение, в резултат от разпределението на печалбата след облагането й с данъци. Тази сума се отчита като допълнителен капитал по счетоводните сметки на банката, служи за покриване на загуби от текущата дейност и отписване на несъбираеми вземания. Настъпилите загуби не могат да бъдат отнасяни пряко срещу нея, а единствено по решение на компетентния орган на банката и в случай, че текущата година завърши със загуба или някое вземане се окаже несъбираемо според критериите на действащите нормативни актове.

Доставна цена
Покупната цена на актива при плащане в брой с включени всички данъци, мита, такси и други.
Доставчик на платежни услуги / Payment services provider 
Физическо или юридическо лице, чието редовно занятие или стопанска дейност включва предоставяне на платежни услуги на потребителите на платежни услуги.

Доходи на наети лица / Employee benefits 
Доходи на наети лица — всички форми на възнаграждение, предоставени от предприятието в замяна на положения от наетите лица труд. 

Доходи след напускане / Post-employment benefits 
Доходи след напускане — тези доходи на наети лица (различни от доходите при прекратяване), които са платими след приключване на трудовото правоотношение. 

Доход от съкровищни бонове
Доходът, който инвеститорът в съкровищни бонове получава в абсолютна сума. Изчислява се като разлика между покупната и продажната цена на краткосрочните държавни ценни книжа. Размерът му зависи от отстъпката, при която инвеститорите купуват съкровищните бонове и продължителността на времето, през което ще бъдат притежавани преди техния падеж, при положение, че не бъдат предложени от притежателя им за вторична продажба.

Доходност на падежа / Yield of maturity
Показател за оценка на инвестициите в държавни съкровищни бонове, изчислен на база инвестирани средства, който представлява съотношение между отстъпката и покупната цена.

Доходност на сконтова база / Yield on a discount basis
Разликата между номинал и покупна цена на сконтова облигация (инструмент), разделена на номинала и умножена по 360/n, където n е срокът до падежа.

Друг ценови риск / Other price risk
Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Други депозити / Other deposits 
Всички притежавани депозити, различни от прехвърляеми депозити. Другите депозити не могат да бъдат използвани за извършване на плащания по всяко време и са конвертируеми във валута или в прехвърляеми депозити, подлежащи на някакъв вид значително ограничение или санкция. Тази подкатегория обхваща срочни депозити, спестовни депозити и пр.

Други капиталови инструменти / Other equity 
Обхваща всички транзакции с други капиталови инструменти, които не са обхванати от котираните и некотираните акции.

Други категории на ДФП / Other categories of OFIs 
Остатъчна категория, съставена от финансови предприятия, които не са специализирани в някоя от областите на дейности, които се прилагат за другите три категории други финансови посредници (инвестиционни фондове, дилъри на ценни книжа и деривативи и финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране). Например в тази категория се включват такива предприятия като финансови холдингови предприятия, дружества за рисково инвестиране или развойни капиталови предприятия.

Други финансови посредници (ДФП) / Other financial intermediaries (OFI)
Непарични финансови предприятия и квази-корпорации (с изключение на застрахователни дружества и пенсионни фондове), които се занимават основно с финансово посредничество чрез поемане на задължения под форма, различна от валута, депозити и/или близки заместители на депозити от институционални единици, различни от ПФИ.

Други фондове / Other funds 
Инвестиционни фондове, различни от облигационни фондове, фондове, инвестиращи в капиталови инструменти, смесени фондове, фондове, инвестиращи в недвижими имоти или хедж фондове.

Дружество емитент
Акционерно дружество, което емитира ценни книжа – акции, облигации и други.

Дружество с ограничена отговорност ООД
ООД се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Дружества със специална инвестиционна цел, ДСИЦ, наричани още дружества/образувания със специална цел или специални институции за финансиране / Financial Vehicle Corporations, FVCs 
Създадени за да държат секюритизирани активи.

Дълг
Сума пари или друга собственост, която се дължи от едно лица (физическо или юридическо). В по-тесен смисъл означава остатък от кредит, който банката е предоставила на свой клиент.

Дълга позиция / Long Position
Позиция, възникваща вследствие на нетна покупка на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се покачи

Дългови ценни книжа / Debt securities 
Т.е. ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи, се състоят от всички финансови активи, които са инструменти на приносител, обикновено са прехвърляеми и търгуеми на вторичните пазари, и не дават на притежателя право на собственост върху институционалната единица, която ги е емитирала. Тази категория обхваща финансови активи, чиито типични представители са документи в обращение, чиято номинална стойност се определя при емитирането. Тя включва емисии на краткосрочни и дългосрочни ценни книжа (bills, bonds, notes, debentures), и подобни инструменти, които обикновено се търгуват на финансовите пазари. Включените в тази категория инструменти се характеризират с това, че дават на държателя безусловно право на фиксиран или договорно определен променлив паричен доход под формата на купонни плащания (лихва) и/или обявена фиксирана сума, платима на конкретна дата или дати, или чието плащане започва от дата, определяна в момента на емисията. Доколкото това е възможно се обхващат частното предлаганите ценни книжа.

Дългово финансиране / Debt finance
Паричните средства, които една фирма получава срещу обещание, изявено в законово определена форма, че ще ги върне с определена лихва в определено време, извършвайки плащани по определен график или в края на периода. 

Дългосрочни кредити
Кредити със срок за погасяване над три години.

Дългосрочни ценни книжа / Long-term debt securities 
Обхваща всички емисии на дългови ценни книжа с дългосрочен първоначален матуритет от повече от една година; дългосрочните ценни книжа обикновено се емитират с купон.

Дългосрочно равновесие / Long-run equilibrium
Състояние на равновесие след приспособяване на всички икономически променливи към потенциалното ниво на производство; това е равновесното ниво при пълна заетост.

Държавен дълг / Goverment debt / National debt
Задължения на държавата по вътрешните и външните заеми и по други кредитни операции.

Държавни заеми
Заемите, сключвани от държавата вътре в страната или в чужбина, за да се увеличат приходите в държавния бюджет.

Държавни облигационни заеми
Привлечени средства срещу облигации, емитирани от държавата с твърдо установен падеж, с твърда или плаваща лихва. Това са едни от най-безрисковите и гарантирани ценни книжа.
Държавни ценни книжа / Government securities
Те се  делят на няколко групи:

ДЦК емитирани за управление на вътрешния държавен дълг, които от своя страна се делят на:

§ съкровищни бонове – краткосрочни ДЦК с падеж до една година.
§ съкровищни билети – средносрочни ДЦК. Те имат падеж до 5 години.
§ съкровищни облигации – падежът им настъпва след повече от 5 години.

Държавни дългосрочни облигации за покриване на загуби във финансовия сектор по време на структурните реформи. Към тях се отнасят:

§ ЗУНК – облигации,емитирани по Закона за уреждане на необслужвани кредити договорени до 31.12.1990 г.
§ ДЦК емитирани по Закона за защита на влоговете.

ДЦК издавани във връзка с преструктурирането на външния държавен дълг или още брейди облигации. Те се делят на:

§ облигации първоначално намалени лихвени плащания
§ облигации с отстъпка
§ облигации заменили просрочените лихви

Дъщерно дружество / Subsidiary
Отделно учредено лице, в което холдингово дружество притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет

Дюрация / Duration
Дюрацията измерва чувствителността на цената на даден актив с фиксирана доходност (облигация). Определя се като средно претеглен срок до падежа на паричните потоци на облигацията. Обикновено колкото по-дълъг е срокът до падежа, толкова по-големи са дюрацията и променливостта в цената, а колкото по-голям е купона, толкова по-малки са дюрацията и съответно променливостта в цената.

Дюрейшън ГАП /Duration GAP
Разликата между дюрейшъна на банковите активи и дюрейшъна на банковите пасиви.

Дял на заемите в актива
Отношение на общата сума на всички отпуснати заеми и лизинговото финансиране от банката и общата балансова сума на активите. С този показател се оценява рискът за загуба на ликвидност поради изпадане на длъжника в просрочие, класифицирането на заема като съмнителен или безнадежден, ниска, намаляваща ликвидност на заемите, лизинга и други.

Дялов дивидент
Плащане на определен дял от капитала вместо паричен дивидент. Ако е гласуван 5% дялов дивидент, това означава, че всеки акционер ще получи по няколко нови акции за всеки сто, които вече притежава, под формата на дивидент. Ако това са акции от нови емисии, дяловия дивидент всъщност не дава нищо на акционера, а повече наподобява на свободната емисия бонус.

Дялова опция
Част от пакета инструменти, които се дават като възнаграждение на служители от работодателя с цел задържането им на работа.
Дяловите опции дават на служителите право да закупят акции на фирмата на дадена бъдеща дата при фиксирана цена. Правото по тази опция е гарантирано от работодателя и е благоприятно за служителите в момента на даването на това право. С течение на времето то може да не е вече в полза на служителите, тъй като се отнася за бъдеща дата и няма гаранция, че акциите на фирмата няма да паднат или финансовото ѝ състояние да се влоши рязко.

Дялове в свързани предприятия
Инвестиции под формата на дялове, т.е. участие в капитала на съвместното предприятие, срещу които фирмите получават част от печалбата под формата на дивиденти.

Datafeed
Поток от данни, например котировки и/или новини от фондовия пазар.

Dead Cat Bounce
Обрат на пазара, при който цените се възстановяват и дори малко се повишават.

Discount Rate
Лихвен процент, при който централната банка отпуска кредити на финансовите учреждения на страната.

Downtick
Движение на цените надолу.
Downtrend
Тенденция на пазара към понижение на цените.

Drawdown
Намалението в капитала по сметка, като резултат от една сделка или серия такива.
Due diligence
Сбор информация с цел проверка на определен проект на физическо или юридическо лице. Например, преди първото пускане на акции на корпорацията в обръщение, банката-инвеститор или брокерската компания, подготвящи това пласиране, са длъжни да проверят достоверността на данните за договорите на корпорацията, нейните патенти, длъжностни лица и т.н. При публикуване на „таблото за обяви“ (message board) съобщение със събраната информация за компаниите и техните акции, участниците в дискусиите ги отбелязват с техните съкращения (DD).

Финанси/продължава/
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *