Спадът в българската икономика продължава

Износът на горива се свива с над една трета
През първото тримесечие на 2009 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) отбелязва лек спад спрямо същия период на миналата година, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на секторав България. През първите три месеца на годината вносът на горива намалява със 7.5%. По-притеснително е положението с износа. При него спадът е с над 38%. Целият стокообмен с минерални горива за ДВГ намалява с близо 31% в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. Разчетите показват, че предоставените количества за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 42%, като увеличението идва основно от големия спад през първите три месеца на 2008 г.

Продължава сривът във винарския сектор

През първото тримесечие на 2009 г. производството на вино продължава да върви надолу. Спрямо същия период на миналата година произведените червени вина са с 30% по-малко, а белите с 20%. В сравнение с първото тримесечие на 2008 г. вносът на вина в България намалява с 30.2%, а износът се свива с 32.6%. Целият стокообмен е с една трета по-малък спрямо първите три месеца на миналата година. Резултатите от изследването показват, че на вътрешния пазар се отчита леко покачване на продажбите на бели вина, но продадените количества червени и пенливи вина са по-малки спрямо Q1’2008.

Внасяме по-малко, но по-скъпо месо и месни продукти
През първото тримесечие на 2009 г. оборотът от продажби в месната промишленост по текущи цени е по-голям с 15.5%, показва обзорният анализ за развитието на сектора в България. Производството по цени от 2005 г. обаче е по-малко с 0.9%. Внесени са по-малки количества, но на по-високи цени. В сравнение с периода януари-март на 2008 г. вносът е по-малък с 3.2%, а стойността на внесеното месо и месни продукти е по-голяма с 14.4%. Износа продължи да се свива, като в сравнение с първо тримесечие на 2008 г. намалението му е 7.8%. Продажбите на месо от едър рогат добитък, от свине, от птици, колбаси от месо и субпродукти на вътрешния пазар са по-големи през първите три месеца на годината спрямо същия период на 2008 г.

Вносът на дървесина намаля почти наполовина
През първото тримесечие на 2009 г. оборотът от продажби в дървообработващата промишленост намалява с 44.6% по текущи цени, показва обзорният анализ за развитието на сектора в България.Спрямо първото тримесечие на 2008 г. вносът е спаднал близо 2 пъти. При износа също има намаление. Изнесеният дървен материал и изделия от него са с 21.3% по-малко. Намалението на вноса е 3.3 пъти по-голямо в сравнение с износа и в резултат на това салдото за първото тримесечие е положително. Основната част от обработения дървен материал и изделия от него се потребява на вътрешния пазар. Продажбите на предприятията от подсектора са по-малки по всички наблюдавани продукти в сравнение с първите три месеца на 2008 г.

Вносът и износът на мебели почти се изравниха

През първото тримесечие на 2009 г. оборотът от продажби в мебелната промишленост намалява с 20.8% по текущи цени, показва обзорният анализ за развитието на сектора в България. Производството в подсектора е по-малко с 31.7% в сравнение със същия период на 2008 г. В страната са внесени 8.9% по-малко мебели, а износът намалява с 21% спрямо периода януари-март 2008 г. Намалението на износа е близо 3 пъти по-голямо спрямо спада при вноса, поради което положителното салдо се свива с почти 72%. Основната част от произведените в България мебелите са предназначени за износ. Производителите, включени в месечната извадка, са продали на вътрешния пазар едва една трета от произведените от тях продукти.

Дупката във външната търговия с козметика намалява
През първото тримесечие на 2009 г. производството в Парфюмерийната и козметична промишленост намалява, показва обзорният анализ за развитието на сектора в България. Произведените шампоани са по-малко с 41.1%, а пастата за зъби – с 25.3%. Прирастът при внесените козметични и парфюмерийни продукти е 27.7%. Това е един от малкото сектори, в които през първото тримесечие на 2009 г. има увеличение на износа. Спрямо същия период на 2008 г. изнесените количества са с 6% по-големи. През първите три месеца на годината продажбите на вътрешния пазар продължават да намаляват.

Намалява оборотът на консервните предприятия
През първото тримесечие на 2009 г. оборотът от продажби в консервната промишленост по текущи цени е по-малък с 11.3%, показва обзорният анализ за развитието на сектора в България. Производството по цени от 2005 г. е по-малко с 27.6%. Тенденцията на увеличение на вноса на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи и през първото тримесечие на 2009 г. с прираст от 8% спрямо същия период на миналата година. Износът отбелязва спад от 9.4%, а отрицателното търговско салдо се задълбочава. Резултатите от месечното изследване, показват че има намаление на продажбите на вътрешния пазар при почти всички от наблюдаваните продукти.

Цялата шивашка промишленост отчита спад
През първото тримесечие на 2009 г. оборотът от продажби в шивашката промишленост по текущи цени е по-малък с 21.4%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора в България. Обемът на произведената продукция намалява с 26,3%. Вносът на шивашки, текстилни и трикотажни изделия отчита спад от почти 20% спрямо същия период на 2008 година. Износът намалява с една четвърт, а целият стокообмен се свива с 20%. Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е от ишлемеджийско производство. Продажбите на производителите на вътрешния пазар, които са само 1.5% от произведената в страната продукция, са с 25%.по-малки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *