Съставът на КФН – незаконен?

Конституционният съд реши на 22 декември, че прекратяването на мандата на Комисията за финансов надзор противоречи на основния закон, което поставя под съмнение избора на новите шефове. Това съобщава вестник „Банкеръ“.
Решението на Конституционния съд е тълкувателно и от него не произтичат конкретни действия, коментира известният юрист Александър Джеров. Според тълкувателното решение обаче мандатите в органите, създадени със закон, не могат да се прекратяват с изменение на закона, регламентиращ дейността на институцията.

Аргументът на мнозинството при промените през лятото беше да се намали числеността на регулаторните органи. След орязването на броя на лицата в тях автоматично се стигна и до персонални промени. Те бяха приети от Народното събрание на 26 май 2010 година. В резултат на което шефовете на КФН от седем станаха петима – председател и трима заместници, оглавяващи ресорните управления: Надзор на инвестиционната дейност, Застрахователен надзор и Осигурителен надзор. Петият член на комисията бе натоварен да подпомага политиката при анализа и оценката на рисковете на финансовите пазари, в усъвършестване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Според промените от тази пролет членовете на комисията могат да бъдат само български граждани. Изисква се те да имат висше икономическо или юридическо образование и минимална образователно- квалификационна степен „магистър“. Набляга се също на добрата репутация, професионалния опит и стаж, не по-малко от пет години в областта на правото, икономиката или финансите през последните десет години.

Не се допуска членовете на комисията да притежават пряко или чрез свързани лица повече от пет на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно на комисията дружество.

Председателят на комисията – Стоян Мавродиев, беше избран от Народното събрание, което утвърди и останалите членове, предложени от него. Застраховането оглави Борислав Богоев, инвестиционната дейност – Димана Ранкова, а осигуряването – Ангел Джалъзов. Член на комисията е Антония Гинева.

Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с различна продължителност на мандата: председател – за шест години; заместник- председателят, ръководещ управление Надзор над инвестиционната дейност – за пет години; заместник – председателят, ръководещ управление Осигурителен надзор – за четири години; заместник – председателят, ръководещ управление Застрахователен надзор – за три години; членът на комисията – за три години.

В-к „Банкер“

tmp = Get_Cookie(„article_fontsize“);
if(tmp != null && tmp > 9) {
document.getElementById(„contenttext“).style.fontSize = tmp + „px“;
document.getElementById(„contenttext“).style.lineHeight = (parseInt(tmp) + 4) + „px“;
}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *