Фискалният резерв в края на януари е 7,1 млрд. лв

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец януари 2015 г. е положително в размер на 69,1 млн. лв. или 0,1 % от прогнозния БВП. Това показват данните от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет. То се формира от излишък по националния бюджет в размер на 227,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 158,4 млн. лева. Съпоставена с януари 2014 г. бюджетната позиция се подобрява с 0,6 % от БВП. На месечна база за месец януари се отчита излишък по КФП за първи път от 2009 г. насам. Подобрението в бюджетната позиция се дължи основно на ръст при данъчните постъпления, докато разходите по консолидираната фискална програма остават близки до отчетените за същия период на предходната година.
Постъпилите приходи и помощи по КФП към 31.01.2015 г. са в размер на 2471,6 млн. лв., или 8,1 % от разчетите към бюджета за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 400,7 млн. лв. (19,3%). Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за месец януари е 2172,5 млн. лв. – ръст с 21,0 % (376,9 млн. лв.). Приходите в частта на преките данъци са в размер на 257,0 млн. лв., което е 5,8 % от предвидените в бюджета за 2015 г. и нарастват спрямо предходната година с 1,5 млн. лв. Нарастване през януари 2015 г. се отчита при приходите от корпоративни данъци, докато приходите от ДДФЛ са по-ниски спрямо първия месец на 2014 г. Размерът на невъзстановения ДДС към края на януари е 101,7 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 352,4 млн. лв. Неданъчните приходи са в размер на 263,7 млн. лв. – с 22,1 млн. лв. повече спрямо януари 2014 г., което се дължи на постъпилите приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и по-високия размер на постъпленията от държавни такси. Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 35,5 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за месец януари 2015г. възлизат на 2402,5млн.лв. Спрямо януари 2014 г. общо разходите по КФП са по-малко с 41,7 млн. лв. (1,7 %), което намаление се отчита основно при здравноосигурителни плащания, разходи за субсидии и издръжка. Размерът на фискалния резерв към 31.01.2015 г. е 7,1 млрд. лв., в т.ч. 5,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец февруари 2015 г. се очаква да бъде отрицателно в размер на около 130 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *