3.4% ръст на БВП очаква МФ за 2019

Пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите отчита актуални към момента на нейното изготвяне допускания за международната среда по отношение на външното търсене и цените. В сравнение с есенната прогноза, през 2019 г. растежът на световната и европейската икономика е значително по-нисък. По-ниски са очакванията и в следва- щите години от прогнозния период 2020–2022 г.

Резултат с изображение за мф

Допусканията за външната среда показват леко по- добрение през 2020 г. в сравнение с 2019 г. В следващите две години темпът на растеж на световната икономика ще се запази без промяна, докато икономиката на ЕС ще нараства със забавени темпове.

През 2018 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт на България бе 3.1%. По-ниският растеж се дължеше на слабото представяне на износа. В същото време, вътрешното търсене отчете по- високо нарастване от очакваното, движено основно от частното потребление. През 2019 г. се прогнозира реален растеж на БВП от 3.4%, като публичните инвестиции и износът ще имат основен принос за ускорението. Частното потребление ще продължи да отчита устойчиво развитие, но темпът ще се забави в сравнение с предходната година.

През 2018 г. броят на заетите отбеляза леко понижение от 0.1%, дължащо се на намалението на зае- тите в селското стопанство. За 2019 г. растежът на заетостта се оценява на 0.4%, като броят на заетите в индустрията и услугите се очаква да се повиши, но с по-нисък темп спрямо предходната година. Ко- ефициентът на безработица ще се понижи до 4.6%, което ще бъде съпроводено и с повишение на участието на трудоспособното население в работната сила. През 2019 г. възходящата динамиката на заплащането на труда до 7.8% ще се дължи както на обществения, така и на частния сектор в иконо- миката.

Средногодишната инфлация за 2018 г. бе 2.6%. Като се имат предвид допусканията за очакваната ди- намика на международните цени на суровините през 2019 г., натискът за нарастването на производс- твените и потребителските цени през 2019 г. е доста по-малък в сравнение с есента на 2018 г. За 2019 г. средногодишната инфлация се прогнозира да бъде 1.8%, информира economynews.bg.

Основните рискове пред реализиране на прогнозата са свързани с развитието на външната среда. Те се изразяват в нестабилна геополитическа обстановка, увеличен брой протекционистични мерки в търговията и по-силно от очакваното забавяне на икономическата активност в ЕС и трети страни, кои- то са важни търговски партньори на България. Реализацията на тези рискове би се отразила негатив- но на износа и влошаване на положителния баланс по текущата сметка. Също така, под влияние на външната среда, евентуално увеличение на несигурността сред икономическите агенти в страната би довело до отлагане на покупки и инвестиции.

 

 

financebg.com

Един коментар към “3.4% ръст на БВП очаква МФ за 2019

  • 24.06.2019 на 12:52
    Permalink

    Сега българското правителство пренебрегва истината, че първичният източник за щетите е местната проява на разпространена в света държавна грешка за допускани щети от работата на централната банка.
    При наличие на местната проява на световната държавна грешка, колкото по-добре работи българското правителство за постигане на обществен икономически растеж, толкова повече са щетите от дейността на централната банка и по-голям провалът на правителството.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *