47,4 млн. лева бюджетен излишък за ноември отчитат от МФ

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на месечна база за месец ноември е положително в размер на 47,4 млн., съобщиха от Министерство на финансите. Дефицитът на месечна база бе преодолян до месец септември, а за последните два месеца салдото по консолидирания бюджет е положително, припомнят от ведомството.
Приходите и помощите по Консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец ноември са в размер на 22 476,1 млн. лв., или 69,0 % от планираните в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2009 година. Отчетените постъпления представляват 89,2 % от тези за същия период на миналата година.
Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец ноември възлиза на 18 197,5 млн. лв., което е 70,7% от годишните разчети. Данъчните приходи формират 81,0 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 3 525,4 млн. лв., което е 71,3 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 9 301,9 млн. лв., което е 67,4 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 5 653,5 млн. лв. и са 80,0 % от постъпленията за същия период на предходната година. Постъпленията от акцизи за периода са в размер на 3 533,4 млн. лв., като в номинално изражение отбелязват намаление с около 161,6 млн. лв. или 4,4 % спрямо постъпленията за същия период на миналата година.

Изпълнението спрямо разчета за годината по отделни данъци в групата е следното: приходите от ДДС са 60,7 % от планираните със ЗДБРБ за 2009 г.; приходите от акцизи са 82,9 %, и приходите от мита са 53,5 %. Постъпленията от други данъци, включително имуществени данъци и други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) възлизат на 618,8 млн. лв., което е 62,7 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към края на ноември 2009 г. са в размер на 4 751,4 млн. лв., което е 79,2 % от разчетените за годината.
Неданъчните приходи и помощите са в размер на 4 278,6 млн. лв. или 62,7 % от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на Република България за общия бюджет на ЕС, към 30.11.2009 г. възлизат на 22 974,4 млн. лв., което е 75,7 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 18 597,9 млн. лв., което е 79,9 % от разчета за годината; капиталовите разходи, включително нетният прираст на държавния резерв, възлизат на 3 193,3 млн. лв., което е 61,3 % от разчетите за 2009 г.; лихвените плащания възлизат на 502,4 млн. лв., което е 78,9 % от планираните за 2009 г.
Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към ноември 2009 г. от централния бюджет, възлиза на 680,8 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Към края на месец ноември бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 498,3 млн. лв. То се формира от отрицателно бюджетно салдо по националния бюджет в размер на 440,9 млн. лв. и отрицателно салдо по европейските средства в размер на 57,4 млн. лв.

Фискалният резерв към 30.11.2009 г. е в размер на 8 096,7 млн. лв.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *