53 997 са болничните легла в страната

Към 31.12.2019 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 53 997 легла, от които 319 болници с 51 776 легла, по данни на НСИ. Заведенията за извънболнична помощ са 2 079 с 1 223 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 144 с 1 914 легла.

Болницата в Ямбол пред колапс - всички легла за Covid-19 пациенти ...

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и  комплексни онкологични  центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници са 184 с 38 249 легла, или в 57.7% от болниците е съсредоточен 73.9% от легловия им фонд в страната. Броят на леглата варира в широки граници – от 16 до 1 489. Най-голям е делът на многопрофилните болници, които към края на годината разполагат с от 100 до 299 легла – 44.0%. До 99 легла има в 35.3% от многопрофилните болници. С над 500 легла са 8.2% от този вид лечебни заведения.

Пловдив разполага със 142 легла с респиратори за болни от ...

Към 31.12.2019 г. специализираните болници са 135 с 13 527 легла. Разпределението им по видове е следното:

 •  за активно лечение – 74 с 4 482 легла;
 •  за продължително лечение – една със 145 легла;
 •  за продължително лечение и рехабилитация – 16 с 2 006 легла;
 •  за рехабилитация – 32 с 4 777 легла;
 •  държавни психиатрични болници – 12 с 2 117 легла.

Съгласно методологическите изисквания и прилаганите хармонизирани дефиниции към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар. В края на 2019 г. те са:

 • центрове за кожно-венерически заболявания – 3 заведения с 30 легла;
 • комплексни онкологични центрове – 7 с 1 169 легла;
 • центрове за психично здраве – 12 с 1 022 легла.
  В София няма да има драстично съкращаване на легла в общинските ...

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. е 776.8 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2018 г. се увеличава със 17.2 пункта (759.6).

Най-високи са стойностите на показателя в областите Смолян (1 018.0 на 100 000 души от населението), Пловдив (985.3) и Плевен (946.2), а най-ниски са в областите Перник (375.0), Ямбол  (385.2) и Видин (404.4).

Военната болница Сливен има готовност да разкрие още 20 легла към ...

Към 31.12.2019 г. заведенията за извънболнична помощ в страната са 2 079 с 1 223 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година броят на тези заведения се увеличава с 0.6%, а броят на леглата в тях намалява с 2.4%.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2019 г. тези заведения са 144 с 1 914 легла, като най-голям е броят на хосписите – 44 с 1 103 легла. В сравнение с 2018 г. броят на леглата в други лечебни и здравни заведения намалява с 8.2%, което се дължи предимно на намаления брой на леглата в домовете за медико-социални грижи за деца.

Медицински персонал

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 612 лекари (табл. 2). Лекарите по дентална медицина са 7 376, като 6 493 от тях работят в практики, със сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са   46 491, от  които  30 546 медицински  сестри и 3 269 акушерки.

Осигуреността с болнични легла в България е над средната за ...
 • В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 16 999 лекари и 29 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са 27 386, от които 19 412 медицински сестри.
 • В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 10 455 лекари и 6 967 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (6 911) и лекари по дентална медицина (6 493), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. В другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (1 761) и в диагностично-консултативни центрове (1 388).
 • В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2019 г. на основен трудов договор работят 2 158 лекари и 380 лекари по дентална медицина.

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

 • мъже са 13 060 (44.1%), жени – 16 552 (55.9%);
 • най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 10 465, или 35.3%;
 • младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 4 157, или 14.0%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 5 169, или 17.5%.

Лекари по специалности

В  структурата на лекарите по специалности най-голям  е  делът на общопрактикуващите  –  4 119, или 13.9% от всички лекари в страната, следвани от: Кардиология – 6.1%, Акушерство и гинекология – 5.9%, Анестезиология и интензивно лечение – 5.5%, Хирургия – 5.2%, и Нервни болести – 5.0%.

Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина

Осигуреността с лекари в края на 2019 г. общо за страната е 42.6 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 10.6. В сравнение с 2018 г. и двата показателя се увеличават незначително, което се дължи на намаления брой на населението към 31.12.2019 г. (съответно 42.4 и 10.3 на 10 000 души от населението).

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.8 до 62.8 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници – Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.8 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Силистра (27.7).

До 72 часа Втора градска болница в София става Инфекциозна с ...

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 5.9 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.3 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.0) и Монтана (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.4 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3), Разград и Русе (по 4.6).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за страната е 10.6 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Пловдив (17.2 на 10 000 души), София (столица) (14.2), Варна (12.4), Перник и Смолян (по 11.8). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище (5.4), София (5.5), Разград (5.7) и Силистра (5.9 на 10 000 души от населението).

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *