Чуждите инвестиции в България се свиха с над 30%

Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от януари до септември е положителен в размер на 729,5 млн.

Повече