Задейства се ефектът на доминото при националните валути

Негативизмът за общата финансова система подсили перспективата измамените инвеститори в ипотечни ценни книжа да заведат колективен иск срещу продавалите тези

Повече