Оборотът на БФБ се свива почти наполовина през първото тримесечие

Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти на Българската фондова борса (БФБ) през първото тримесечие на 2018 година възлезе на общо 111,2 млн. лв. За сравнение, през четвъртото тримесечие на предходната година той бе 209,8 млн. лв., което представлява спад от 47%.

Понижението се дължи на намаление на оборота с няколко вида финансови инструменти: с акции (без АДСИЦ) – спад от 45%, облигации – намаление от 76%, и с компенсаторни инструменти – с 41%. Най-значителен в левово изражение бе спадът в оборота с акции, който намаля с 99 млн. лева. Най-нисък в рамките на тримесечието бе оборотът през февруари – 34,22 млн. лв., а най-висок – през март с 42 млн. лв., показва отчетът на борсовия оператор.

Оборот за отчетното тримесечие и сравнение с предходното

Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през първото тримесечие на 2018 година достигна 17 993. За сравнение, през предходния период той беше 16 323, което представлява ръст от 10,23%. Това се дължи основно на нараснал брой сделки акции без тези на АДСИЦ (8,65%), с акции на АДСИЦ (16,01%) и с борсово търгувани продукти (154,4%). Най-нисък бе броят сделки през март: 4 562, а най-голям той беше през януари: 7 525 сделки.

Брой сделки за отчетното тримесечие и сравнение с предходния период

През първото тримесечие „Финансови и застрахователни дейности“ възвърна първото си място, от което бе изместен през четвъртото тримесечие на 2017 година от „Преработвателна промишленост“, с тримесечен оборот от 53 млн. лева. „Операции с недвижими имоти“, който през предходното тримесечие беше на трето място, също изпревари „Преработваща промишленост“ с оборот от 18 млн. лева. Така, с оборот от 12 млн. лева, сектор „Преработваща промишленост“ остана на трето място.

Оборотът на сектори „Финансови и застрахователни дейности“ формира 56,31% от общия оборот, а първата тройка формира повече от 88% от оборота през тримесечието.

Десетте дружества с най-висок оборот през отчетното тримесечие

През първото тримесечие на 2018 година имаше 16 нови емисии финансови инструменти, допуснати до търговия: осем бяха нови борсово търгувани фондове, четири бяха емисии облигации, а четири емисии бяха права.

Прекратена бе регистрацията на двадесет и четири емисии, от които седемнадесет емисии акции, една емисия борсово търгувани продукти, три облигационни емисии и три емисии права.

Пазарната капитализация на „БФБ-София“ АД достигна 23,99 млрд. лв. към края на март, което представлява ръст от 1,58% в сравнение със стойността от 23,6 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие. Пазарната капитализация на всички сегменти на Основния пазар намаля, докато на Алтернативния пазар нарасна.

В края на третото тримесечие всички индекси на БФБ-София намалиха стойността си спрямо началото му. Движението в стойностите на индексите бе сходно, единствено изменението на BGREIT е с различна форма, което се дължи на типа дружества, съставляващи индекса.

Най-голям в процентно отношение бе спадът от 5,19% в стойността на SOFIX (35,54 пункта), BGTR30 отбеляза спад с 4,09% (22,93 пункта), а BGBX40 намаля с 3,35% (4,46 пункта), а стойността на BGREIT отбеляза спад от 1,33% (1,55 пункта).

Към края на март 2018 г. нетният финансов резултат, реализиран от „БФБ-София“ АД, е печалба в размер на 518 хил. лв., което се дължи главно на ръст на „Финансови приходи“, както и на незначително увеличение в оперативните приходи и оперативните разходи.

По отношение на приходите от основна дейност Борсата реализира ръст спрямо същия период на 2017 г. от 3%, който се дължи главно на увеличение в приходите от комисионни за сделки на Борсата (+5%), Такси за информационно обслужване (+8%) и Такси за право на ползване на търговска марка (+167%). „Финансовите приходи“ нарастват от 46 през съответното тримесечие на 2017 година до 607 хил. лв заради отчетените в тях приходи от продажбата на ДЦК, свързани с придобиването на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ).

Към 31.03.2017 г. е реализирана загуба от оперативна дейност в размер на 68 хил. лв., а през текущия период оперативната загуба е на стойност 89 хил. лв. Загубата от оперативна дейност е в следствие на ниските нива на приходите от основната дейност, по-конкретно – ниските приходи от Комисиони за сделки на Борсата и от Информационно обслужване.

По основните разходни пера има ръст от 7% спрямо 31.03.2017 година. Нарастване с 18 хил. лева, или 10%, има при „Разходи за външни услуги“, а „Разходи за персонала“ на свой ред се увеличават с 8%, или 21 хил. лева.

Сумата на активите на „Българска фондова борса – София“ АД към края на тримесечието беше с 19% по-висока от стойността им в края на 2017 г. Основната промяна се дължи на придобиването на дъщерното дружество „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Покупката е отразена в позицията „Инвестиции в дъщерни дружества“, която нараства с 5,18 млн. лв. Първата вноска по покупката бе финансирана с продажба на държавни ценни книжа на Борсата.

Съответно, с 4,02 млн. намаляха финансовите активи, държани до падеж, където бяха отразени продадените ДЦК. Останалата част от дължимата по придобиването сума е разсрочена и е отразена в пасивите в Текущи и нетекущи задължения според срока на дължимите суми.

По отношение на пасива към края на 2017 година бе натрупана печалба в размер на 46 хил. лева. Към края на текущия период е натрупана печалба в размер на 607 хил. лева, информира investor.bg.

Текущите задължения отбелязаха ръст от 285%, а нетекущите нараснаха с 406%. И в двата случая нарастването се дължи главно на отразените задължения към Български енергиен холдинг, свързани с придобиването на капитала на БНЕБ. Двете от вноските, дължими към август 2018 и февруари 2019 г., са отразени като текущи задължения, а третата вноска, дължима към август 2019 г. е представена като дългосрочно задължение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *