Правилата за използване на средства от бюджета в ЕС се опростяват

ЕС опростява правилата за използване на средства от бюджета на ЕС. На 19 април 2018 г. Комитетът на постоянните представители в Съвета (Корепер) одобри постигнатото с Европейския парламент споразумение по така наречения регламент „Омнибус“ относно финансовите правила на ЕС.Регламентът ще измени съществуващата финансова уредба, в която се определя общата рамка за управление на бюджета, както и редица актове, регулиращи многогодишните програми на ЕС в определени области, в това число политиката на сближаване. Ще има опростени правила за използване на различните видове фондове, независимо дали те се управляват пряко от Комисията, непряко от различни организации и органи или съвместно с националните органи. Основният двигател на тази реформа беше желанието ни да улесним живота на тези, които ползват и управляват средства от ЕС. През последните години това се беше утвърдило като ясно искане към законодателите на ЕС. Но могат да се очакват и други ползи. Очакваме по-бързо прилагане с по-малко разходи, по-голямо въздействие на политиките на местно равнище и улеснен достъп за малките бенефициенти, казва  Маринела Петрова, заместник-министър на финансите на България

Улеснено възстановяване на разходи

С новите правила ще се разшири възможността плащанията на ЕС да се основават на постигнатите резултати и предварително определен метод, а не толкова да се проследява всяко изразходвано евро. Когато няма налични статистически или ретроспективни данни, могат да се използват експертни становища за оценка на разходите. Така ще се намалят административните формалности както за бенефициентите, така и за компетентните органи, които ще могат да се съсредоточат върху постиженията на политиката, а не върху събирането и проверката на финансови документи. Ще намалее и рискът от грешки и ще бъде улеснен достъпът до средства на ЕС за малките бенефициенти с ограничени ресурси. Малките организации ще се възползват и от това, че доброволческата дейност ще се признава като част от приноса им към изискването за съфинансиране.

Еднократни проверки и оценки

За да се избегнат многократните проверки на едни и същи дейности и субекти, Комисията ще може да разчита в по-голяма степен на одити и оценки, извършени от международните ѝ партньори и държавите членки. Новите правила ясно определят, че Комисията няма да може да иска една и съща информация два пъти. Тези мерки допълнително ще намалят бюрокрацията и ще позволят на бенефициенти като НПО, които получават средства от различни донори, да се съсредоточат върху работата си на местно равнище.

Опростени правила при комбинирани източници на финансиране

Няколко изменения са насочени към улесняване на използването на различните програми и инструменти за финансиране на проекти, като се прилага единен набор от правила, когато е възможно.  Например, чрез така нареченото „смесване“ на ресурси ще стане по-лесно да се комбинира финансиране от структурните фондове на ЕС с финансови инструменти и Европейския фонд за стратегически инвестиции. Ще бъде възможно и смесването на безвъзмездни средства и финансови инструменти по линия на Механизма за свързване на Европа при финансиране на проекти в областта на транспорта, енергетиката и информационните и комуникационните технологии. Това ще насърчи използването на широк набор от вноски от националните бюджети и частни инвеститори, за да могат ресурсите на ЕС да се използват по възможно най-добрия начин.

Един правилник

Финансовите правила на ЕС също са реорганизирани, за да станат по-кратки и лесни за четене. Финансовата уредба и най-важните разпоредби от правилата за прилагането ѝ са обединени в един правилник. Поставя се акцент и върху общите елементи на различните режими на управление и видовете изпълнение на бюджета чрез консолидиране в специални глави на съответните правила, които са разпръснати в съществуващата финансова уредба.

Други изменения

В заключение, някои от измененията са насочени към постигането на по-конкретни цели. Съгласно новите правила ще се улесни използването на структурните фондове на ЕС за интеграция на мигрантите и бежанците. Освен това се засилва борбата с избягването на данъци и фиктивните дружества. Създадена е по-комплексна рамка за използване на финансовите инструменти и бюджетните гаранции, с цел да се насърчават инвестициите. За да се гарантира, че бюджетът на ЕС е насочен повече към резултатите, беше укрепено и измерването на резултатите от проектите, финансирани от ЕС.

Следващи стъпки

Очаква се Парламентът да одобри регламента на първо четене. След това текстът ще бъде представен на Съвета за окончателно приемане.

Очаква се той да влезе в сила през юли 2018 г. и в по-голямата си част да започне да се прилага незабавно. На институциите на ЕС се предоставя допълнително време, за да могат да адаптират административните си разходи към новите правила. Те ще прилагат новите правила от 1 януари 2019 г.

Обща информация

Комисията представи предложението си за регламента „Омнибус“ през септември 2016 г. През ноември 2017 г. четири законодателни акта в областта на селското стопанство бяха отделени от основния регламент, за да могат да влязат в сила на 1 януари 2018 г. През декември 2017 г. беше постигнато предварително споразумение по основните елементи на регламента „Омнибус“. На 27 март 2018 г. с Парламента бяха договорени последните елементи и датите на прилагане на правилата.

Настоящият пакет от мерки е част от дългосрочни действия за опростяване на изпълнението на бюджета на ЕС, като същевременно се гарантира, че средствата на ЕС продължават да се управляват разумно.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *