Среден размер на банковите такси за услуги определи БНБ

На основание чл. 120, ал. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи и чл. 35, ал. 1 и 2, във връзка с § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Българската народна банка публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите. Това се извършва по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции. Банките прилагат приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, най-късно от 1 август 2018 г.

Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Услуга в левове по разплащателна сметка на територията на страната

Средeн размер на таксите

Откриване на разплащателна сметка

▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката

1.79 лв.

▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката

1.32 лв.

Обслужване на разплащателна сметка 

▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката

2.27 лв./мес.

▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката

2.02 лв./мес.

Закриване на разплащателна сметка 

▪ Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване

3.20 лв.

Внасяне на средства по разплащателна сметка

▪ Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката

до 4161 лв. – без такса

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка

▪ На каса в офис на банката до 1 000 лв. *

1.02 лв.

0.2% от сумата,

мин. 1.40 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0.20 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка

0.92 лв.

Плащане по директен дебит

▪ Към сметка при същата банка

1.35 лв.

▪ Към сметка при друга банка

2.28 лв.

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

0.00 лв.

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка

0.00 лв.

Кредитен превод

▪ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

0.99 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

0.49 лв.

▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

2.22 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

1.08 лв.

▪ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка

1.05 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка

0.46 лв.

▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

2.29 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

0.97 лв.

Периодичен превод

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

0.92 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране

0.53 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

1.75 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране

1.33 лв.

* Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за услугата „Теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис на банката до 1 000 лв.“, банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи, въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

Публикуваните на 8 май 2018 г. данни за средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители, са изчислени на база информация към 31 декември 2017 г., подадена от 23 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители.

Банките следва да съобразят приемливия размер на таксите на услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 август 2018 г. съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ.

България е страната с най-високи такси в ЕС, като разликата при задграничните преводи е драматична: според данните на ЕК при цена 1 евро средно за чужбина при нас цената е над 20 евро за преводи до 10 000 евро. Значима част от банковата печалба идва от таксите (почти милиард чист приход).

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *