Акциите на приносител се заменят с поименни след 9 месеца

Парламентът прие на първо четене промени в Търговския закон, внесени от Министерския съвет. Измененията предвиждат премахване на възможността за акционерни дружества и за командитни дружества с акции занапред да издават акции на приносител.Издадените до влизането в сила на промените акции на приносител се заменят с поименни акции. Предвиден е деветмесечен срок, в който дружествата да приведат дейността си в съответствие с новите разпоредби.

Необходимостта от въвеждането на измененията произтича от съществуващия риск по отношение на прозрачността на информацията за лицата, притежаващи акции на приносител.

Лицето, което упражнява фактическата власт върху акциите на приносител е титуляр и на правата по тях. Това прави смяната на собственика (титуляра на правата) много лесна, като за това е необходимо единствено физическо предаване на акциите, се посочва в мотивите.

Особеното при акциите на приносител е, че лицето, което упражнява фактическата власт върху акциите на приносител, е титуляр на правата по тях. Това прави смяната на собственика (титуляря на правата) много лесна, като за това е необходимо единствено физическото предаване на акциите.

В действащата днес законова уредба няма законово задължение да се оповестява информация за притежателите на акциите на приносител. Притежателите на такива акции могат да се променят непрекъснато, като за това не се съдържа информация в търговския регистър. Частично подобна информация може да бъде налична в търговския регистър при първоначалното обявяване на списъка на лицата, записали акции на учредителното събрание, обявяване на протокола от общото събрание. Това важи и и в случаите, когато след учредяване на дружеството всички акции се придобият от едно лице. В посочените случаи обаче липсва гаранция, че информацията относно собствениците на акциите на приносител е актуална. Освен това акционерите, които притежават акции на приносител, не могат да бъдат идентифицирани във всеки един момент.

След приемането на законопроекта България ще бъде третирана като прозрачна данъчна юрисдикция и надежден партньор в общите международни усилия за предотвратяване на трансграничното укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане. Това ще се отрази благоприятно върху инвестиционния климат в страната, смята вносителят.

 

Милен АТАНАСОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *