Акциите на приносител ще бъдат премахнати

Акциите на приносител да бъдат премахнати и постепенно да бъдат заменени с поименни акции. Това предвиждат предлаганите от Министерството на правосъдието промени в Търговския закон, които са публикувани за обществено обсъждане на сайта на ведомството.

Целта на измененията е избягване на измамите, а необходимостта от въвеждане на предложените с проекта изменения произтича от съществуващия риск по отношение на прозрачността на информацията за лицата, притежаващи акции на приносител, пише в монивите на вносителите.

Другият съществен мотив, който изтъкват от Министерството на правосъдието, е акциите на приносител са забранени или в процес на забрана и съответно на замяна в редица развити и развиващи се държави по света. Освен това, те могат да служат за прикриване на истинския им собственик и да подпомагат дейности като пране на пари. финансиране на тероризма и избягване на данъчно облагане.

До девет месеца след влизането в сила на измененията, дружествата, които са издали акции на приносител, трябва да ги заменят с поименни акции, да започнат да водят книги за акционерите и да заявят вписването на новите обстоятелство в Търговския регистър. Срещу временни удостоверения, доказващи права по записани акции на приносител, вече ще се получават само поименни акции.

Акции на приносител, които не са представени от собственика им за замяна в регламентирания срок, ще бъдат обезсилвани. В този случай обаче акционерът ще има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по акциите вноски в 6-месечен срок от узнаването за това. но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването, предвиждат законовите корекции.

Тези условия и права ще важат и за кредиторите със залог на акции на приносител. При замяната дружеството ще отбелязва върху поименната акция залога съобразно заявлението на заложния кредитор и ще го вписва в книгата за акционерите. Същите са изискванията и при запор на акции на приносител.

Кредиторът със залог или запор ще носи отговорност за вреди, причинени виновно на акционер вследствие на обезсилване на акциите му или на извършени неверни записи във връзка със залога или запора при замяната на акциите, е записано в новите текстове.

Търговските дружества, които не приведат дейността си според новите изисквания или имат влязъл в сила отказ за вписване на заявените промени, ще се прекратяват

Търговският регистър ще е длъжен в двумесечен срок след изтичането на деветте месеца за преобразуване на акциите да състави списък на търговските дружества, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията или имат влязъл в сила отказ за вписване на заявените промени. Този списък ще се изпрати на прокуратурата за завеждане на искове.

Особеното при акциите на приносител е, че лицето, което упражнява фактическата власт върху акциите на приносител, е титуляр на правата по тях. Това прави смяната на собственика много лесна, като за това е необходимо единствено физическото предаване на акциите. Също така към настоящия момент в България няма законово задължение да се оповестява информация за притежателите на акциите на приносител. А те могат да се променят непрекъснато, като за това не се съдържа информация в Търговския регистър.

Частично подобна информация може да бъде налична в Търговския регистър при първоначалното обявяване на списъка на лицата, записали акции на учредителното събрание, обявяване на протокола от общото събрание, както и в случаите, когато след учредяване на дружеството всички акции се придобият от едно лице. В посочените случаи обаче липсва гаранция, че информацията относно собствениците на акциите на приносител е актуална. Освен това акционерите, които притежават акции на приносител, не могат да бъдат идентифицирани във всеки един момент, информира infostock.bg.

Замяната на тези акции с поименни ще доведе до прозрачност и гаранции за спазването на правилата от страна на всички участници в търговския оборот, което ще бъде от полза за българския бизнес като цяло. защото от репутацията на България като прозрачна данъчна юрисдикция зависи инвестиционният климат в страната, пише в мотивите към поправките в Търговския закон.

 

 

financebg.com

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *