Акционерите на БФБ ще гласуват за дивидент от 11.2 стотинки

Българска фондова борса-София АД свиква общото събрание на акционерите си на 3 юни. На него акционерите ще гласуват за разпределяне на част от печалбата за 2013 година под формата на дивиденти.

Печалбата за 2013 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 054 026.01 (един милион петдесет и четири хиляди двадесет и шест лева и една стотинка). Общото събрание ще гласува предложението на Съвета на директорите 70 % от печалбата за 2013 г. след облагане с данъци, в размер на 737 818. 21 ( седемстотин тридесет и седем хиляди осемстотин и осемнадесет лева и двадесет и една стотинки) да се разпредели като дивидент на акционерите.

Дивидентът на една акция е 0.11208171 лв.

Останалите 30 %, в размер на 316 207. 80 (триста и шестнадесет хиляди двеста и седем лева и осемдесет стотинки) следва да се отнесат към фонд „Резервен”.

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на ”Банка ДСК” ЕАД в страната.

Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за разпределяне на дивидент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *