АОП публикува проекти за обсъждане от „Околна среда 2014 – 2020“

Агенцията по обществени поръчки /АОП/ публикува за обсъждане проекти на типови документи във връзка с възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство (инженеринг) на ПСОВ; проектиране и строителство (инженеринг) на ВиК мрежи; строителство на ВиК мрежи и изпълнение на строителен надзор. Предлагат се на вниманието на фирми от бранша проекти на типови документи във връзка с възлагане на обществени поръчки с предмет: проектиране и строителство (инженеринг) на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ); проектиране и строителство (инженеринг) на ВиК мрежи; строителство на ВиК мрежи и изпълнение на строителен надзор. Документите са разработени в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ и ще станат задължителни за прилагане от бенефициентите на програмата, когато възлагат договори за обществени поръчки, в изпълнение на финансирани от нея проекти. След приключване на публичното обсъждане, стандартизираните образци ще бъдат предоставени за одобрение от министъра на финансите, съгласно чл. 109, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.  Агенцията по обществени поръчки, заедно с Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, си запазват правото на преценка относно отразяването на предложенията в окончателния вариант на стандартизираните образци.

Наскоро стана ясно, че АОП ще получи европейско финансиране за изграждане единна национална електронна уеб-базирана платформа за електронно възлагане На 15.06.2017 г. бе подписан договор № BG05SFOP001-1.003-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенцията по обществени поръчки (АОП) по проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“ по Процедура „Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за обществените поръчки“ на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Дори и без да си особено пристрастен или професнионално ангажиран с процесите в тази област, не може да не впечатли началото на няколко партньорства с различни институции в страната, като общото между тези спозамумения в крайна сметка цели оптимизиране в различни посоки работата на  АОП. Преди няколко месеца заработи програмата съвместно с  Агенцията за държавна финансова инспекция, последва спорацумение за сътрудничество с Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, а наскоро под съвместен документ поставиха подписи ръководителите на  Института по публична администрация и Агенцията по обществени поръчки. Всички те са реални стъпки към изпълнението на една стратегия, която цели да направи АОП в един реален фактор по пътя на икономическото развитие, а от друга страна да бъде и непреодолим фактор за  корупционни практики и сенчести сделки.

 

Милен АТАНАСОВ

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *