„Атлас Финанс“ ЕАД отчете резултатите, с нов устав и управление

  На заседанието присъстваха всички членове на Надзорния съвет:
1.  „Иновационен фонд Д1“, ЕИК 115310365, представлявано по чл. 234 от ТЗ от  Петър Нейчев Нейчев.
2. Ангел Илиев Гроздин
3. „Оптела – лазерни технологии“ АД,  ЕИК 825 397012, представлявано по чл. 234 от ТЗ от Петър Георгиев Стайков.
4. Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“ , ЕИК 131461 623, представлявана по чл. 234 от ТЗ от Величка Делчева.
5. „Евроконсулт инвестмънт“ ЕООД, ЕИК 825 106 357, представлявано по чл. 234 от ТЗ от Петранка Димитрова Иларионава
На заседанието присъстваха и всички членове на Управителния съвет:
1.Асен Иванов Конарев
2. Стефан Гълъбов Стефанов
3. Илия Трифонов Черпоков
4. Димитър Костадинов Гишин
5. Венелин Красимиров Йорданов
6. Иван Петров Нейчев
   Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на „Атлас Финанс“ ЕАД за 2011 година.
2. Отчет на директора за връзка с инвестоторите
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводитител за резултатите от извършената проверка на дружеството за 2011 година
4. Одобряване на ГФО на Дружеството за 2011 година
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 година
6. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и НС на дружеството за дейността им през 2011 г.
7. Промяна в системата на управление на „Атлас Финанс“ ЕАД
8. Определяне броя на членовете  и състава на Съвета на директорите на „Атлас Финанс“ ЕАД
9. Определяне възнагражданието на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.
10. Приемане на нов устав на „Атлас Финанс“ ЕАД
11.Избор на дипломиран експерт-счетоводител  на дружеството за 2012 година.
   След обсъждане на точките от дневния ред едноличният собственик взе следните решения: приема отчета на Дружеството за 2011 г.,  одобрява отчета на Директора за връзка с инвесктиторите,  одобрява Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството,  одобрява ГФО на дружеството за 2011 година, приема решение печалбата за 2011 година да отнесена във фонд „Резервен“ и освобождава от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2001 година.
Едноличният собственик на капитала приема решение дружеството да премине от двустепенна/УС и НС/ на едностепенна система на управление – Съвет на директорите /СД/. Едноличният собственик на капитала реши СД да се състои от три лица: КТИ“Съединение“ АД, Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“  и Венелин Красимиров Йорданов.
 Едноличният собственик на капитала прие решение месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 1800 лева, за юридическите лица, членове на СД, и 500 лева лева за физическите лица, членове на СД.
Едноличният собственик на капитала прие нов устав на „Атлас Финанс“ ЕАД и избра Атанаска Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител за 2012 година.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *