Аукцион за емисия облигации проведе БНБ

Аукцион за продажба на част от емисия  № BG 20 401 17 215/27.09.2017 г. (седем години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 27.03.2025 година  проведе Българска народна банка /БНБ/.Предлагането и продажбата бяха осъществени при условия, определени от Министерството на финансите.  Участниците в аукциона „играха“ при условията както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 85 000 000 лв. и лихвен процент 0.80% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До  участие  в  аукциона  бяха  допуснати  поръчки  със  съвкупна  номинална  стойност   286 400 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 54 900 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 3.37. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.48 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 85 000 000 лв. номинална стойност,  в  т.ч.  несъстезателни поръчки  в размер  на  42 500 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

 

Цена на 100 лв. номиналГодишна доходност
Минимална100.36 лв.0.75%
Максимална101.68 лв.0.57%
Среднопретеглена100.79 лв.0.69%

В аукциона участваха 11 първични дилъри на ДЦК.  Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

В съответствие със Закона за БНБ и Закона за държавния дълг Българската народна банка (БНБ) действа като фискален агент и депозитар на държавата. Въз основа на сключени договори с Министерството на финансите (МФ) и при пазарни условия и цени на услугите, БНБ събира и предоставя на МФ периодична информация за сметките на бюджетните предприятия в банки в страната и действа като агент по държавни дългове.

За изпълнение на посочените функции централната банка е изградила и непрекъснато развива и усъвършенства набор от системи: система за провеждане на аукциони за ДЦК, електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК, система от сметки за сетълмент на ДЦК, система за вписване на обстоятелства при учредяване на залози върху ДЦК, автоматизирана система за регистриране и обслужване на външния дълг и система за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв.

 

Милен АТАНАСОВ

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *