Аукцион за облигации обяви БНБ

Аукцион за продажба на  лихвоносни съкровищни облигации със срочност седем години и шест месеца (2 738 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 401 17 215/27.09.2017 г. с падеж 27.03.2025 г. ще проведе на  04 декември 2017 година Българска народна банка.Той ще се проведе при следните условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-622/27.11.2017 г.:

 

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)
80 000
Лихвен процент0.80% годишен лихвен процент
Дата на плащане06.12.2017 г.
Брой на дните от датата на емисията (27.09.2017 г.) до датата на отваряне/плащане (05.12.2017 г. вкл.),

за които се изчислява натрупаната лихва

70

Допълнителни условия:

  1. В съответствие с Наредба №5 първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.
  2. В съответствие с Наредба №5 по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.
  3. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:

  1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 401 17 215/27.09.2017 г. на аукционен принцип.
  2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите от Наредба № 5 на МФ и БНБ до 30 състезателни поръчки.

БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната. От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската система на централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *