Банка ДСК е №1 в България

Банка ДСК вече е №1 в България. Банката изпревари Уникредит Булбанк. В първа група са още банките ОББ, Юробанк и ПИБ, показват данните от последното издание „Банките в България“, изготвено от БНБ.

Всеки българин познава Банка ДСК - Бизнес - Стандарт Нюз

Анализът показва, че чувствителността на банките към кредитния риск се изостря. Тенденцията намира отражение в нарастването на разходите за обезценка в банковия сектор през второто тримесечие на годината, информира economynews.bg.

Допълнително неблагоприятно влияние върху доходността на трезорите през второто тримесечие на 2020 г. оказа отслабването на кредитната дейност на фирмите и на потребителските кредити, въпреки че към средата на годината кредитната активност започна постепенно да се възстановява.

„Евентуално съществено отслабване на търсенето и предлагането на кредити в условията на несигурност и влошени икономически условия може да се отрази непосредствено върху приходите от дейността“, разясняват от БНБ.

Банка ОТП официално обяви, че Банка ДСК придобива Societe Generale Експресбанк
 Необслужвани кредити

Общият обем на необслужваните кредити в банковата система към средата на 2020 г. се запазва относително непроменен на тримесечна база. Към 30 юни 2020 г. обемът на нетните необслужвани кредити и аванси беше 3.2 млрд. лв., а делът им в общите нетни кредити и аванси възлезе на 3.6 на сто.

Ефектите от промяната в икономическата среда върху качеството на кредитния портфейл бяха ограничени от мораториума върху плащанията по кредитите.

Прилагането на правилата на ЕБО за мораториум върху обслужването на кредитите даде възможност на кредитните институции да позволят на засегнатите от кризата кредитополучатели отсрочване на плащанията, без това да води до автоматично прекласифициране на попадащите в обхвата на мораториума кредити като преструктурирани или необслужвани.

Робот посреща клиенти в банка ДСК - DUNAVMOST.com
 В този контекст през юли БНБ одобри искането на АББ за удължаване на сроковете за мораториума върху плащанията с три месеца, в т.ч. на крайния срок за отсрочване на задълженията до края на март 2021-а.

„Действието на кредитния мораториум може да отложи временно регистрирането на неблагоприятни изменения в качеството на кредитния портфейл, но след неговото изтичане е възможно да бъде отчетено нарастване на необслужваните кредити, ако междувременно икономическите условия не започнат да се подобряват или настъпи ново влошаване на средата, допълнително засилено от политическа нестабилност“, допълват от Централната банка.

Бърз кредит от Банка ДСК - до 60 минути и без обезпечение - YouTube
 Водещите икономически сектори в кредитирането на предприятията се характеризират с най-значителни обеми на кредити под мораториум, като се открояват: „преработвателна промишленост“; „търговия на едро и дребно“; „операции с недвижими имоти“; „строителство“; „хотелиерство и ресторантьорство“ и „транспорт и складиране“. Повечето от тези сектори имат и завишено ниво на заварени необслужвани кредити.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *