Банките платиха на държавата едва 77 млн. лева данъци

За цялата си дейност през 2010 г. банките, опериращина пазар България са платили данъци в размер на 77 млн. лева. Това е видно от отчета за състоянието на банковата система у нас, публикуван от БНБ.
Печалбата на банковия сектор е нето 616 млн. лева, което представлява 20% спад спрямо нивата от 2009 г. Основна вина за това има големият размер на обезценените активи, през 2010 г. обезценките са достигнали до общо 1.316 млрд. лева.
Банките на пазар България са получили от комисионни повече от 844 млн. лева, като разходите за събиране на комисионни са близо 84.5 млн. лева. Нетният резултат от текущи операции с лихви надхвърля 2.9 млрд. лева, при приходи от над 5 млрд. лв. и разходи за лихви от 2.15 млрд. лева.
Към 31 декември 2010 г. банките в България отчитат депозити от други финансови институции на стойност 13 млрд. лв., както и 47.13 млрд. лева депозити, различни от кредитни институции /основно фирми и домакинства/. Срещу тази база са отпуснати кредити на обща стойност от 58.4 млрд. лева, в това число над 37% в лева и близо 59% в евро.
В документа „Състояние на банковата система през декември 2010 г.“ народната банка твърди, че финансовите буфери са налица, а финансовите показатели са добри. Делът на експозициите с просрочие над 90 дни в брутните кредити нараства до 11.90%, отчитат анализаторите на централната банка. Разликата между официалните и някои други изчисления е в отчитането или не на овърдрафтите в кредитната база.
Нивото на капитала от първи ред остава непроменено за тримесечието до 15.24%, а наличният капиталов излишък е 2.8 млрд. лева, посочва още БНБ.

tmp = Get_Cookie(„article_fontsize“);
if(tmp != null && tmp > 9) {
document.getElementById(„contenttext“).style.fontSize = tmp + „px“;
document.getElementById(„contenttext“).style.lineHeight = (parseInt(tmp) + 4) + „px“;
}

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *