Банки ще отказват кредит на студент с „висящ“ над 3 месеца дълг

Целта на новите текстове е да се усъвършенства системата за студентско кредитиране, както и редът за осъществяване на вземанията на държавата срещу кредитополучателите, обясняват от Министерски съвет.
Причината са налични несъвършенства в настоящия закон, възникнали в резултат на прилагането му. С предложените изменения трябва да се внесе по-голяма терминологична яснота и уточняване на текущи срокове в съответните законови разпоредби.
Измененията и допълненията са обсъждани с Асоциацията на банките в България и с банките, подписали Типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с министъра на образованието, младежта и науката. Корекциите са одобрени от Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти.
Със законопроекта е предвидено и изменение в Закона за Националната агенция за приходите (НАП), чрез което се определя редът за осъществяване на вземанията на държавата, възникнали в резултат на прилагане на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. В мотивите към законопроекта се посочва, че с предложените изменения и допълнения не се променят финансовите параметри, нито и институционалният обхват на ЗКСД. Те няма да окажат въздействие и върху държавния бюджет.
Една от промените засяга постановлението, че ако студентът или докторантът има други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца, банката трябва да откаже да сключи договор за кредит и незабавно да го уведоми за това. Според новия проектозакон получателят не трябва да има „висящ“ повече от 3 месеца кредит.
Друг коригиран срок е този за възстановяването на средствата за дължимата такса за първия семестър на първата година от обучението за придобиване на съответната образователна степен. Съгласно новия документ парите ще се възстановяват по сметката на получателя на кредита в срок до три дни след представяне на докумет, че е платил съответната такса. Това не може да става по-късно от последната дата за заплащане на таксата за втори семестър на първи курс.
По закон кредитополучателят трябва да предоставят на банката документ, издаден от висшето училище, който да удостоверява качеството му на студент или докторант. В случай, че не го направи два поредни семестъра, вземането на банката от кредитополучателя става изискуемо.
Новите текстове постановяват, че същото важи и ако студентът или докторантът бъде отстранен или прекъсне образованието си или премине в друга форма на обучение – от редовна в задочна, вечерна или дистанционна.
Друга промяна регламентира срока, в който кредитът за издръжка се превежда по сметката на кредитополучателя. Това трябва да става в едномесечен срок от началото на всеки семестър.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *