Банковата ни система изпрати първата половина на 2018-та

Банковата ни система отчете в края на юни 2018 г.,  че активите й възлизат на 100.1 млрд. лв., като отбелязват увеличение с 2.6% (2.6 млрд. лв.) спрямо март 2018 г, се посочва в прессъобщение от офиса на Българската национална банка.Делът на петте най-големи кредитни институции в активите намалява до 58.4%. През второто тримесечие общият размер на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане се увеличава, а делът ѝ в активите се повишава до 19.9%. Най-голям е приносът на други депозити на виждане, следван от този на парични салда в централни банки. Растежът при портфейлите с ценни книжа води до слабо увеличение на дела им до 13.5% от общите активи на банковата система. Делът на балансовата (нетната) сума на кредитите и авансите намалява до 61.5% поради по-ниския им темп на нарастване спрямо другите балансови позиции.
Брутните кредити и аванси се увеличават в сравнение с края на март с 2.1% (1.8 млрд. лв.). Растеж има при експозициите в централни банки и в кредитния портфейл, а намаление – при вземанията от
кредитни институции. Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличава през тримесечието с 3.3% (1.9 млрд. лв.) до
58.9 млрд. лв. Нарастват кредитите за домакинства (с 1.1 млрд. лв., 5.5%), за нефинансови предприятия (с 641 млн. лв., 1.9%), за други финансови предприятия (със 121 млн. лв., 4.7%) и за
сектор държавно управление (с 25 млн. лв., 4.2%).
В края на юни 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система възлиза на 7702 млн. лв. (при 7715 млн. лв. към 31 март 2018 г.). Делът им в общата сума на брутните кредити
и аванси намалява до 9.1% (при 9.3% в края на март ). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази квалификационна категория обезценка) също се
понижава и в края на тримесечието е 3524 млн. лв., или 4.4% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 4.6% в края на март).
Депозитите в банковата система нарастват през второто тримесечие с 3.0% (2.5 млрд. лв.) и в края на юни възлизат общо на 86.1 млрд. лв. Увеличение има при депозитите от всички
институционални сектори: от домакинства (с 956 млн. лв., 1.9%), от нефинансови предприятия (с 578 млн. лв., 2.4%), от кредитни институции (с 342 млн. лв., 6.8%), от други финансови
предприятия (с 334 млн. лв., 11.9%) и от сектор държавно управление (с 270 млн. лв., 12.5%).
Изчислените съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета) ликвиден буфер и нетни
изходящи ликвидни потоци в края на юни са съответно 24.6 млрд. лв. и 7.8 млрд. лв. Съотношението между двете величини – отношението на ликвидно покритие (LCR), е 315.1%.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юни 2018 г. възлиза на 12.0 млрд. лв., като през тримесечието нараства с 12 млн. лв. (0.1%).
Печалбата на банковата система за първата половина на 2018 г. е 801 млн. лв. (при 660 млн. лв. за същия период на миналата година). Разходите за обезценка на финансови активи, които не се
отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за текущото полугодие са 207 млн. лв. (при 236 млн. лв. година по-рано). Към 30 юни 2018 г. нивата на показателите за възвръщаемост на
активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) на банковата система на годишна база са съответно 1.60% и 13.30%.

 

Ели ЯНЕВА

1 На база на получени данни на индивидуална основа.
2 Динамиката на балансовите позиции е повлияна и от включването в агрегираните данни на банковата система за май
2018 г. на нова единица – клон на чуждестранна банка, отчитана по-рано като финансова институция.
3 За повече информация относно новите изисквания за отчитане на ликвидността, в сила от началото на 2018 г., виж
„Банките в България“, октомври – декември 2017 г.: http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_b_in_b_2017_12_bg.pdf

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *