БВП на страната нараства с 0.5 процента

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2012 г. БВП в номинално изражение достига 19 077 млн. лева.
 
Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2012 г. е 16 438 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (59.8 процента), следван от индустриалния  (35.0 процента) и аграрния сектор (5.2 процента).
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79.5 процента), което в стойностно изражение възлиза на 15 170 млн. лева. През второто тримесечие на 2012 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4 418 млн. лв. и заема 23.2 процента относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.
През второто тримесечие на 2012 г. спрямо първото тримесечие на 2012 г. БВП се увеличава с 0.2 на сто . За същия период брутната добавена стойност се увеличава с 0.5 на сто.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2012 г. основен принос за регистрирания икономически растеж имат  крайното потребление и бруто капиталообразуването в основен капитал – съответно 1.9 и 1.5 процента. Износът на стоки и услуги през второто тримесечие се увеличава с 2.4 процента спрямо предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги – с 5.9 процента.
През второто тримесечие на 2012 г. БВП нараства с 0.5 процента  спрямо същото тримесечие на предходната година. Същевременно брутната добавена стойност намалява с 0.4 процента. Увеличение е регистрирано в аграрния и индустриалния сектор съответно със 7.2 и 1.8 процента. Секторът на услугите, който заема най-голям относителен дял в добавената стойност, има отрицателен принос и отчита намаление с 1.0 процент през разглеждания период.
По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на крайното потребление с 2.7 процента в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита спад спрямо второто тримесечие на предходната година с 2.1 на сто. Износът на стоки и услуги се увеличава с 2.8 на сто, а вносът на стоки и услуги – с 6.9 на сто.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *