Безработицата е 12.3% през второто тримесечие

Коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта и през второто тримесечие на 2012 г. е 12.3%, като при мъжете нараства с 1.5 процентни пункта, а при жените – с 0.7 процентни пункта, достигайки съответно 13.7 и 10.8%.
Продължително безработни (от една или повече години) са 227.9 хил., или 55.6% от всички безработни лица, като, в сравнение с второто тримесечие на предходната година, броят им се увеличава с 9.8%.
Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта и достига 6.9% през второто тримесечие на тази година.
При мъжете коефициентът се увеличава с 0.9 процентни пункта, а при жените – с 0.3 процентни пункта, като достига съответно 7.7% за мъжете и 5.9% за жените.
През второто тримесечие на 2012 г. от общия брой на безработните лица 338.5 хил., или 82.7%, са имали предишна работа, а 71.0 хил., или 17.3%, търсят първа работа.
Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 20.7% (22.7% за мъжете и 18.0% за жените) и нараства с 1.7 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2011 г., като увеличението се дължи изцяло на нарастването на безработицата при мъжете от тази възрастова група (с 3.2 процентни пункта).
През второто тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица (на възраст 15 и повече навършени години) е 2 913.7 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст – 46.2%.
В сравнение с второто тримесечие на 2011 г.q броят на заетите намалява с 32.3 хил., или с 1.1%, а относителният им дял остава почти непроменен, сочат данните на Националния статистически институт.
През периода второ тримесечие 2011 – второ тримесечие 2012 г. намаление на заетостта се наблюдава само при мъжете – броят на заетите мъже намалява с 2.1%, а относителният им дял от всички мъже на 15 и повече навършени години – с 0.6 процентни пункта.
От всички заети лица през второто тримесечие на 2012 г. 1 528.7 хил. (52.5%) са мъже и 1 385.0 хил. (47.5%) са жени.
С висше образование са 814.1 хил., или 27.9% от всички заети лица, със средно -1 773.1 хил. (60.9%), и с основно или по-ниско – 326.5 хиляди (11.2%).
В сравнение с второто тримесечие на 2011 г., намаление се наблюдава както в броя на заетите лица с основно и по-ниско образование, така и на тези с висше образование.
От общия брой заети лица 3.5% (102.4 хил.) са работодатели, 7.3% (212.7 хил.) – самостоятелно заети (без наети лица), 88.4% (2 576.8 хил.) – наети лица, и 0.7% (21.8 хил.) – неплатени семейни работници.
От наетите лица 1 860.0 хил. (72.2%) работят в частния сектор, а 716.8 хил. (27.8%) – в обществения. През второто тримесечие на 2012 г. в сектора на услугите работят 1 812.4 хил. (62.2%) от заетите лица, в индустрията – 907.2 хил. (31.1%), а в селското, горското и рибното стопанство – 194.1 хил. (6.7%).
От заетите лица 2 875.4 хил. са на възраст до 64 навършени години. Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 58.3%, съответно 60.8% за мъжете и 55.9% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 36.4%, съответно 40.1% за мъжете и 32.5% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) остава на равнището от второ тримесечие на 2011 г. – 62.6% (65.4% за мъжете и 59.8% за жените), като при жените се увеличава с 0.4 процентни пункта, а при мъжете намалява с 0.4 процентни пункта.
Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 481.3 хил., или 46.0% от населението в същата възрастова група, като, в сравнение с второто тримесечие на 2011 г., се наблюдава увеличение на заетостта на жените от тази възрастова група.

finansi

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *