Билборд взе кредит от ББР в размер на 3.25 млн. евро

Билборд АД(5BP) сключи Договор за инвестиционен кредит с „Българска банка за развитие“ АД, уведомяват от емитента. Кредитът е в размер на 3 250 000 евро и ще послужи за частично рефинансиране на кредитната експозиция на Билборд АД в Европейска Банка за Възстановяване и Развитие съгласно договор за заем от дата 20.12.2012 г., включително, но не само банкови такси за предсрочно погасяване, както и вътрешно структуриране на дълга между БИЛБОРД АД и дъщерното му дружество Дедракс АД. Дъщерното дружеството е солидарен длъжник по договора за кредит.

Кредитът е отпуснат за срок от 120 месеца /10 години/ от датата на подписване на договора за кредит при лихва върху усвоения размер на кредита в размер на 3M EURIBOR + надбавка в размер на 4.20 пункта, но не по-малко от 6.20 % годишно.

Предоставените обезпечения за получаване на кредита включват залог на търговското предприятие на Билборд АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, залог на съвкупност върху настоящи и бъдещи вземания за наличности по сметки на Билборд АД в „Българска банка за развитие“ АД. В допълнение съществува залог на акциите от капитала на Билборд АД, собственост на Стефан Генчев, Калин Генчев, Васил Генчев и Венета Генчева, както и залог на търговското предприятие на Дедракс АД с индивидуализиране на ДМА по опис.

Сделката не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, в нея не участват заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК и за нея е приложима разпоредбата на чл.114, ал.9 от ЗППЦК.

С кредитното финансиране от страна на „Българска банка за развитие“ АД, както и с допълнителни средства, Билборд АД ще погаси предсрочно изцяло кредитната си експозиция в ЕБВР, съгласно договора за заем от дата 20.12.2012 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *