БНБ проведе аукцион на част от емисия

БНБ проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 17 110/22.02.2017 г. (четиригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 22.02.2021 г., съобщават от Националната банка. Аукционът се проведе при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 60 000 000 лв. и лихвен процент 0.30% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До  участие  в  аукциона  бяха  допуснати  поръчки  със  съвкупна  номинална  стойност   213 250 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 77 900 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 3.55. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.13 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 60 000 000 лв. номинална стойност,  в  т.ч.  несъстезателни поръчки  в размер  на  30 000 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

 

Цена на 100 лв. номинал Годишна доходност
Минимална 100.40 лв. 0.20%
Максимална 100.60 лв. 0.15%
Среднопретеглена 100.48 лв. 0.18%

В сайта на Министерството на финансите също бе публикувана информация за продажбата. Според нея  МФ пуска в обращение нова емисия 4-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 22 февруари 2021 година. На проведения на 20 февруари  аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 60 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 0,18 процента, която е рекордно ниска за лихвоносни ДЦК. Общият размер на подадените поръчки достигна 213,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3,55. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е в размер на 80 базисни пункта.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 39,32%,  следвани от договорни и гаранционни фондове с 32,57%,  пенсионните фондове с 21,09% и застрахователните дружества със 7,02%.  В аукциона участваха 11 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба и други допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *