БНБ публикува индивидуалните данни от стрес теста на системата

Стрес тестът беше проведен през юли 2016 г. с цел да се оцени устойчивостта на банките в България за поемане на шокове от хипотетични негативни финансови и макроикономически развития. В него бяха всичките 22 банки, лицензирани от БНБ, с изключение на 6-те клона на чуждестранни банки, функциониращи в България. Прегледът на качеството на активите включваше 9 работни блока и се проведе в периода 15 февруари – 30 юни 2016 г. Обект на прегледа бяха активи на обща стойност 84.2 милиарда лева към 31 декември 2015 г., или 96% от банковата система. Прегледани бяха над 3400 индивидуални кредитни досиета, чиято равностойност е 21.6 милиарда лева или 75% от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките.

Резултатите от стрес теста, които се базират на хипотетични сценарии, нямат пряк количествен ефект върху капиталовата адекватност на банките. Въпреки това тези резултати ще бъдат включени в процеса на надзорна проверка и оценка, както и в капиталовото планиране на банките. Нещо повече, чувствителността на балансите към шокове може да е причина за допълнителна оценка на бизнес моделите на банките, което на свой ред също ще бъде включено в процеса на надзорен преглед и оценка. И при двата сценария – основен и неблагоприятен,  капиталовите позиции на банките остават силни и показват устойчивост на тестваните шокове, въпреки че резултатите са различни в отделните банки.

В съответствие с подхода, прилаган в последния стрес тест, проведен от ЕБО в целия Европейски съюз, стрес тестът в българската банкова система не съдържа праг, водещ до оценка „преминал“/„непреминал“.

Прегледът на качеството на активите отчита необходимост от корекции в отчетната стойност на банковите активи в общ размер от 665 милиона лева, или 1.3% от рисково-претеглените активи. Тези корекции следва да бъдат потвърдени от одиторска проверка в съответствие със счетоводните принципи на Международните стандарти за финансово отчитане.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *