Борсовата търговия с акциите на обединеното дружество ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД ще започне на 28 април

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 18/20.04.2010 год., е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 221-Е/08.04.2010 год. относно вписване на емисия от акции, издадени от Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив /3OO/, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството поради осъществено преобразуване чрез вливане на ЗММ-Металик АД, Корпорация Унимаш АД, Унимаш Индъстрис АД, Металик – Приват АД, Лазерни и Оптични Технологии-2000 АД и Норекс -1 ЕООД в Оптела – Лазерни Технологии АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 32, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Неофициален пазар на акции последваща емисия акции, както следва:
– Емитент: Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив /3OO/;
– ISIN код на емисията: BG11OPPLBT17;
– Размер на емисията преди увеличението: 9 135 000 лв.;
– Брой акции преди увеличението: 9 135 000 бр.;
– Размер на увеличението: 17 137 085 лв.;
– Брой акции от увеличението:17 137 085 бр.;
– Размер на емисията след увеличението: 26 272 085 лв.;
– Брой акции след увеличението: 26 272 085 бр.;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв;
– Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
– Дата на въвеждане за търговия: 28.04.2010 г. /сряда/.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *