БСК извади нови оръжия в борбата с кризата

Развитието на финансовата и икономическата криза в глобален мащаб потвърди опасенията на експертите за влошаване на цялостната икономическа среда.
С оглед минимизацията на задълбочаването на тези негативни явления, Българската стопанска камараоповести допълнение към пакета от мерки, който предложи на правителството с отворено писмо от 12 ноември миналата година.
От БСК предлагат Съветът за икономически растеж, който практически не функционира, да се реорганизира в Антикризисен икономически съвет към министър-председателя, който да заседава редовно поне веднъж месечно, както и извънредно, по конкретни поводи.
С цел оздравяване на конкурентната среда всички следващи икономически мерки на държавата да са насочени към всички стопански субекти. От камарата считат, че е необходимо практиката за подпомагане на отделни стопански субекти да бъде незабавно прекратена, тъй като се формират нови корупционни ниши и практики.
Освен това, необходимо е да се осветли сивия сектор от икономиката чрез подобряване координацията между институциите,въвеждане на хоризонтални връзки между държавните институции и НАП, проверка на източниците за погасяване на кредити, лизингови вноски и др. на физическите и юридическите лица, свързване на всички касови апарати „on-line“ с автоматизирана специализирана система за следене на плащанията към НАП, завишаване контрола върху добива на инертни материали, продукцията на бетоновите центрове, асфалтовите бази, автомивките, доставките на горива на бензиностанциите и др.
С цел ускоряване и подобряване усвояването на европейските фондове, които се явяват стабилен източник на ликвидни средства във време на криза, от БСК предлагатда се ограничи до 30 календарни дни срокът за оценката на проектите по оперативните програми и да се ускорят процедурите по подаването и оценката на проектите, да се изготвят и оповестят постоянни общи правила за техническо и финансово отчитане на проектите с европейско финансиране, валидни за всички оперативни програми, да се увеличи размерът на авансовите плащания по проектите до 30%, да се ограничи участието на фирми, изпълнители и подизпълнители, от страни извън Европейския съюз, в които се субсидира износът и строителните услуги.
Необходимо е още да бъдат разработени и оповестени ясни правила за т. нар. „бюджетни буфери“.
С оглед намаляване на двустранния макроикономически натиск върху платежния баланс по текущата сметка и по капиталовата сметка, необходимо е да бъдат спешно разработени подходящи механизми, в т. ч. и данъчни, за туширане на тези явления.
От БСК искат също да се предприемат мерки за ускоряване връщането на ДДС-кредита. В случай на предоставяне на банкови гаранции от страна на фирмите възстановяването да става в рамките на 3 работни дни.
От камарата предлагат държавата да предвиди от резерва или чрез международни финансови институции предоставянето на разположение (stаnd by) на ресурс в размер до 5 млрд. лв. на Българската банка за развитие (ББР), които да стоят в „готовност“ при нужда от повишаване ликвидността на финансовата система. ББР, по искане на търговските банки, може да предоставя субординирани кредити с висока ставка или да придобие съответно дялово участие в тях,като временно се блокира изплащането надивиденти и мениджърски такси към всички акционери. Предоставеният ресурс да се ползва за префинансиране на кредита от банките-майки.
От БСК обръщат внимание на това, че НАП (вкл. НОИ)трябва да промени софтуера си, така че да стане възможно данъчно-осигурителните плащания да се извършват с едно платежно нареждане.
Освен това, нуждо е да се въведе ограничение за изплащане на допълнително материално стимулиране на заетите в бюджетния сектор, предвидено с нормативни актове, в размер не повече от 10 процента от предвидените средства във фонд „Работна заплата“, както ида се промени законовата база за определяне на таксата за битови отпадъци чрез промени в Закона за местните данъци и такси, като за единствена база за определяне на такса „смет“ се приема количеството генерирани отпадъци.
Днес председателят на БСК Божидар Данев участва днесв дискусия, организирана по инициатива и с участието на министър-председателя Сергей Станишев, на тема „Развитието на България в условията на глобална финансова и икономическа криза“.Разговорите се фокусираха върху приетия в края на миналата година План на правителството за икономическа стабилност и напредък за 2009 г.Обсъдени бяхазалегналите в него мерки и възможностите за тяхното изпълнение.
Източник: Expert.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *