Бюджет 2013: Без големи промени в парите на министерствата

 
Единствената по-значителна разлика в разходите за следващата година в сравнение с разходите за тази година е в Министерството на здравеопазването, където разходите намаляват с над 20% и то заради прехвърлянето на функции и дейности, които са от обхвата на здравното осигуряване към Националната здравноосигурителна каса.
Дейностите свързани с интензивното лечение, процедури по асистирана репродукция, имунизации по задължителния имунизационен календар и др., които през 2012 г. са администрирани от МЗ , през 2013 г. ще бъдат финансирани чрез бюджета на НЗОК.
Разходите на МВР, МО и МП се увеличават пък заради увеличението на пенсионните вноски на техните служители с 20 %.
С проекта на бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. са разчетени разходи в размер на 967 482,58 хил.лв. За социални помощи ще се дадат малко над 57 милиона лева при размер на гарантирания минимален доход от 65 лв. За помощи за отопление за лицата и семействата с ниски доходи общо ще се дадат към 73 милиона лева.
С проекта на бюджет на Министерския съвет за 2013 г. са разчетени разходи в размер на 72,600 млн. лв. Завишението с 5, 134 млн. лв. спрямо 2012 г. се дължи на включването в бюджета на Министерския съвет на разходите на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, които тази година са планирани в централния бюджет (5 милиона лева) и за текуща издръжка на двата приюта за жертви на трафик на хора в страната (134 хил. лв.).
Разходите за 2013 г. по функция „Здравеопазване“ са в размер на 3 343,5млн.лв. – 4,1% от БВП, или 10,9% от общо разходите. Разходи възлизащи на 467,2 млн. лв. са предвидени за финансиране на основните системи на общественото здравеопазване и специфични дейности, осъществявани от лечебните и здравни заведения към Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерския съвет и Министерството на физическото възпитание и спорта.
Разходите за здравеопазване по проектобюджета за 2013 г. са съобразени със следващите стъпки на реформа чрез преразпределение на функции и отговорности между Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, пише още в проекта на МФ. Планираните средства за програмите и дейностите в областта на образованието за 2013 г. възлизат на 2 868,2 млн.лв. – 3,5% от БВП, или 9,3% от общо разходите. В сектор образование някои основните промени са свързани с въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на деца, 2 години преди постъпването им в първи клас, както и с въвеждане на целодневна организация на учебния ден на учениците от І до ІV клас.
Предвидените средства за функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са в размер на 10 908,0 млн.лв. – 13,4% от БВП, или 35,5% от общо разходите. За делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, за текущи разходи в тази функция са разчетени средства в размер 177 млн.лв., с които се осигурява ръст в единните разходни стандарти с 10% спрямо нивата от 2012 г.
За 2013 г. по бюджета на УПФ са предвидени 20,7 млн.лв. за изплащане на добавки към пенсиите и пенсии за предсрочно пенсиониране на педагогически персонал. Разходите на ДОО достигат 7 852,6 млн. лв. или се увеличават с около 583 млн. лв. спрямо заложените в ЗДБРБ. При планиране на средствата, необходими за изплащане на пенсиите за 2013 г. е отразен целогодишния ефект във връзка с увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 1 юни 2012 г. от 136,08 на 145 лв. Други промени в размера на пенсиите включват минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи от 145 лв. на 150 лв. от 1 април 2013 г. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се предвижда да стане 770 лв. от 1 април. За същата дата е предвидено увеличение на социалната пенсия за старост от 100,86 лв. на 110 лв.
Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2013 г. да не надвишава 14 600 млрд.лв. или 17,8 % от БВП. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 г, е 2 милиарда лева. Прогнозираният за следващата година БВП е 81, 486 милиарда лева, а очакваният реален икономически растеж е 1,9 %. Заложеният дефицит за 2013 г. е в размер на 1,3 % от БВП. Финансовото министерство очаква, че през следващата година преките чуждестранни инвестиции в страната ще са към 1, 730 милиарда евро или към 4,2 % от БВП.
Министерството на финансите очаква приходи от общо 18,394 461 милиарда лева, от които 16,6 милиарда лева данъчни приходи. Прогнозирани са близо 7,9 милиарда лева приходи от ДДС, 4,3 милиарда лева приходи от акцизи и 2,5 милиарда лева приходи от данъка върху доходите на физическите лица. Прогнозираните разходи са в размер на 19, 304 015 милиарда лева, като само вноската в ЕС е малко над 908 милиона лева. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2013 г. е в размер на 4,5 млрд. лв.
В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет няма да може да одобрява и да предлага на Народното събрание финансиране на инвестиционни проекти с външни държавни заеми. За сметка на това се разрешава на министъра на финансите да може да емитира държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие, че не се увеличава държавният дълг към края на годината, да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции, да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.
От 1 януари 2013 г. е предвидено да се повиши минималната работна заплата от 290 лв. на 310 лв., а от 1 април 2013 г. – размерът на пенсиите да се увеличи средно с 9,3%. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас за 2013 г. съгласно Закона за политическите партии е 12 лева.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *