Статуквото слага прът в колелата на иновативен ВУЗ

Принципите на  новото обучение в  проекта Международното  висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“/ МВУИЕЛ/ са свързани с най-големия  математик и ръководител  в образованието у нас– роденият в Асеновград  академик Благовест Сендов, един от най-видните българи в областта на математиката, компютърните технологии и образованието. По тези причини той е и  патрон и почетен председател на  висшето  училище. Дълги години акад. Сендов е бил преподавател, професор, ректор на СУ „Климент Охридски“, министър на образованието, председател на Народното събрание, председател на БАН,  дипломат…

Например инициатива на Благовест Сендов е създаване на работна група (т.нар. Проблемна група по образованието – ПГО), която в следващите 10 години разработва един от вариантите за реформа на образованието. Експертите в нея предлагат стройно структурирана цялостна образователна система, с добре поднесено и интересно учебно съдържание, в което компютърните технологии са естествен елемент, с нови взаимоотношения между учител и ученик със стимулиране на самостоятелната работа на учениците. Образователният процес се фокусира не върху преподаването на готови знания, а върху усвояването на навици за самостоятелно придобиване (откриване) на необходимата информация и проникване в същността на изучавания материал. През 1992 г. ПГО е закрита, независимо че направеното по поръчка на министерството изследване показва, че учениците по тази система показват по-добри резултати от обучаваните по традиционната програма. Образователната система на ПГО съдържа основните белези на нещо, което днес се нарича „Изследователски подход към образованието” (Inquiry Based Education).  А през последните години Европейският съюз инвестира десетки милиони евро за разпространението на този метод в европейските училища, включително и в България. Отново се налага да откриваме топлата вода и да усвояваме неща, в развитието на които България има международно признат принос.

Независимо от различните поети отговорности през годините, акад. Сендов на всяка житейска позиция е отстоявал новостите и ценностите в науката, образованието и международното сътрудничество. Идеите и иновациите на акад. Сендов в образованието са днес в основата на проекта за  МВУИЕЛ „Махатма Ганди“.

Благовест Сендов – Биография | Математиката и информатиката в България Важна особеност на това висше учебно заведение е  огромната му  ангажираност с неговите  възпитаници – студенти с главно „С“, като водещата  идея е „Учение цял живот“. Постъпването в МВУИЕЛ ще се предхожда от безплатни лекции за обща технологична грамотност, която ще служи на студентите за добър старт в продължаващо обучение по утвърдени учебни планове. Предвижда се  поддържането на  широка гама от специализации, актуализации и курсове до 10 години след завършването и това ще става чрез дистанционен достъп за  обучение и тестове. Освен задочно обучение е крайно необходимо и т.нар. продължаващо обучение. Водени са разговори с престижни западни университети и големи технологични компании за издаване на сертификати и дипломи при съобразяване с  техните изисквания за учебен процес.

МВУИЕЛ ще обучава, но и ще възпитава студентите за възприемане на най-важното в българските, европейските и глобалните ценности. Предвижда се в програмата да залегнат занимания по формирането  на чувство за „глад за знания“ в студентите чрез специално обучение на преподавателите, а за техния авторитет ще се полагат специални грижи.  Умелото  балансиране на учение, спорт и релакс ще се реализира в самостоятелен спортен комплекс с четири игрища, фитнес зали и кабинети за уелнес процедури.

Разбира се, този проект на висшето училище, който вече три години изчаква своята реализация,  следва  добрите практики и най-модерните тенденции в образованието, прилагани в България и по света. Той е разработен в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация. Целта му е да предостави иновативни образователни услуги, атрактивни за  инициативни и търсещи развитие млади хора, които в бъдеще да намират  квалификационна подкрепа и обогатяване на своите знания и практически умения. Иновациите в образователните услуги, особено във висшето образование, са много съществени за привличането и инкорпорирането на квалифицираните специалисти като преподаватели в областта на информационните технологии. При разработването на проектната идея са оценени анализите и проучванията за потребността от висококвалифицирани специалисти в областта на информатиката, опиращи се и на социологическо проучване от края на 2016 г. на изследователска  асоциация „Неохрон“. Учредителите  разполагат  с необходимата материална база, човешки и технологически ресурси – собствени специалисти и привлечени висококвалифицирани експерти, за да може да се  организира и предостави висококачествена образователна услуга.

Конкурентната среда, в която висшето училище ще извършва своята дейност, предполага и развитие чрез иновативни методи и технологии, които да бъдат привлекателни за обучаваните студенти и специализанти и в същото време да представляват интерес за работодателите и научните институции. Защото усъвършенстването на образованието е решаващо за развитието както на всеки студент, така и на целия преподавателски състав, а качеството на образование е един от най-важните фактори за постигането на икономически резултати. В дейностите на бъдещото висше училище ще се обръща особено внимание на хората със специални образователни потребности. Този акцент е особено важен, предвид неглижирането на посочената социална група от страна на другите висши училища. Социалната програма на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е посветена на тематиката за „Е-ученето и намаляване на различията в технологичната грамотност и е-уменията на различните групи хора – младежи, възрастни и хора в неравностойно положение под мотото „Образование и гражданство за дигиталния 21 век”.

Това са фактите, зад които се крие много предварителна работа и ентусиазъм, които обаче се сблъскват челно със статуквото. Както подчертах, проектът вече има тригодишна история, а преди година дойде и положителната оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация. Въпреки това, вече една година по-късно, все още няма решение на Народното събрание за откриване на МВУИЕЛ, съгласно чл.9 от Закона за висшето образование, а утре, на 25.02.2021 г.,  изтича т. н. „мораториум“ и трябва да се приеме Националната карта на висшето образование в Република България, която определя профилната и териториалната структура на висшето образование по професионални направления и специалности от регулираните професии в съответствие със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда. Тук е мястото и да напомним за приетата стратегия  на ЕС за  нуждата от ИТ специалисти: 486 хиляди е-лидери са нужни на европейската икономическа общност,  за да преодолее технологичното изоставане от останалия свят – САЩ, Китай, Индия и т.н. Затова и сред специалностите, които са залегнала в програмата на МВУЕР, са и тези по по „Изкуствен интелект“ и „Електронно лидерство“.

Какво е положението днес у нас? Цялата система на висшето образование в България е монополизирана и насочена към намаляване на конкуренцията. Основните заинтересовани от монопол във висшето образование са държавните висши училища. А учредител на частното висше училище „Махатма Ганди“ е „Пловдив Тех Парк“ АД – публично дружество, чийто акции се търгуват на „Българска фондова борса – София“, което е и член на Асоциация на индустриалния капитал в България. Акционери на учредителя са 5096 лица, от които 5072 физически  и 24 юридически лица. Мажоритарен собственик на дружеството е холдинговата компания „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

В проект „Махатма Ганди“ са  инвестирани над 10 млн. лева, вложени в обновен сграден фонд и урегулиран поземлен имот в размер на над 15 дка на атрактивно и комуникативно място в града. Фактът, че Законът за висшето образование допуска учредители на висши училища да бъдат и частни субекти означава, че и образованието е вид стопанска дейност. Мотивите на учредителите за откриване на такова висше училище са свързани както с научната подкрепа за българския бизнес, така и с неговото интернационализиране, преди всичко с един от световните лидери – Индия. От една страна със създаването на висше училище в технологичен парк е заложено неговото развитие като научно-технологичен парк, от друга страна се очакват големи приходи от тези  услуги в нашето висше образование  чрез осигуряване на индийски и други чуждестранни студенти, колежани и гимназисти. Има голяма възможност и други пловдивски ВУЗ да приемат свои студенти от Индия. В името Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ са закодирани мисията на висшето училище, идеалите на учредителите и маркетинговото послание за наука и бизнес.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *