Важното пътуване към еврозоната

Важното пътуване към еврозоната или защо България трябва да задълбочи сбствените си реформи? Тазгодишното издание „Световен публичен инвеститор” (Global Public Investor) на Официалния форум на парични и финансови институции (OMFIF) отделя специално внимание на общите теми, свързани с реформа и преход. След почти десетилетие на възстановяване от икономическата криза през 2008 – 2009 г. световната икономика може би достига повратна точка, докато светът като цяло трябва да се справя с промените, наложени от преориентирането на външната политика на САЩ и възхода на Китай.

Като бъдещ член на еврозоната България проявява силен интерес към реформите в нея. В този по-общ контекст пълното изграждане на банковия съюз например е сред приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първото полугодие на 2018 г.

Същевременно ние добре съзнаваме, че ако желаем България да стане пълноправен участник в процеса на реформи на европейско равнище, трябва да задълбочим допълнително собствените си реформи. Трябва да трансформираме своето устойчиво икономическо възстановяване в трайна реална конвергенция.

Наистина, България показва убедителни макроикономически показатели. Повече от две десетилетия имаме парична стабилност. Обменният курс на лева е фиксиран към еврото и паричният съвет е непоклатим както в добри, така и в лоши времена, дори и по време на кризата през 2008 г. България поддържа като цяло балансиран бюджет и е известна с третото най-ниско съотношение дълг/БВП в ЕС. Банковият сектор е здрав, с капиталова адекватност и ликвидност над средните за ЕС.

Логично е да се очаква, че страна с такъв опит следва да не бъде спирана, а да се приветства тръгването й по пътя към еврозоната чрез участието на лева – националната парична единица –във Валутен механизъм ІІ (ВМ II).

Точният момент на важното приемане на еврото ще зависи не толкова от маастрихтските критерии за номинална конвергенция, които България в голяма степен изпълнява в продължение на много години, колкото от реалната конвергенция на икономиката. За ускоряване на реалната конвергенция е необходимо да бъдат въведени структурни и институционални политики, които да бъдат последователно прилагани.

По този начин процесът на присъединяване към еврозоната, започващ с важното участие на националната парична единица във ВМ II, ще бъде катализатор за по-нататъшен напредък, приспособяване и реформи. Всичко това в крайна сметка ще окаже благоприятно влияние върху икономиката независимо дали сме в еврозоната, или все още извън нея. Самото пътуване е също толкова важно, колкото и постигането на крайната цел. Това важи и за много световни публични инвеститори, на които OMFIF отделя специално внимание в това свое издание за 2018 г., което, сигурен съм, ще изпълни целта си за разпространяване на по-добри практики в областта на публичните инвестиции в глобален план.

Предисловие на управителя на БНБ Димитър РАДЕВ, публикувано в изданието 2018 OMFIF Global Public Investor* на 23 май 2018 г. : България трябва да трансформира силното
икономическо възстановяване в устойчива конвергенция

***********

Забележка: Глобален публичен инвеститор 2018

OMFIF събра най-авторитетната и всеобхватна класация на Глобалните публични инвеститори. В момента създаваме петия годишен  глобален обществен инвеститор, посветен на собствеността и управлението на активи в публичния сектор, както и на управлението и разпределението на активите на официалните институции в целия свят. Глобалните публични инвеститори обхващат много различни видове институции, включително централни банки, държавни фондове и публични пенсионни фондове, свързани със статута им на субекти, финансирани от публичния сектор и представляващи основен компонент на световните капиталови пазари, като общите им дялове се оценяват на 36 милиарда долара.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *