Германия и Австрия „дръпнаха“ 302 млн евро от българската икономика

Привлеченият дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 833.5 млн. евро (в това число 28.2 млн. евро от приватизационни сделки). Той е по-нисък с 121.7 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2011 г.
Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за периода възлизат на 214.2 млн. евро, при 224.2 млн. евро за януари – ноември 2011 г.
За януари – ноември 2012 г. нетният Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен, в размер на 477.3 млн. евро, при положителен в размер на 135.6 млн. евро за януари – ноември 2011 г.
На база на предварителни данни за финансовия резултат Реинвестираната печалба за януари – ноември 2012 г. (представляваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 88.7 млн. евро, при 125 млн. евро за същия период на 2011 г.
По държави, най-големите преки инвестиции в страната за периода януари – ноември 2012 г. са на Холандия (633.9 млн. евро) и Люксембург (374.7 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Австрия (-165.8 млн. евро) и към Германия (-136.1 млн. евро).
По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари – ноември 2012 г. се увеличават със 162.1 млн. евро, при увеличение в размер на 172.6 млн. евро за януари – ноември 2011 г.
Данните на БНБ показват, че т.нар. ръст на чуждестранните инвестиции през 2012 г. се дължи изцяло на промяна на нетните задължения между фирмите и техните акционери нерезиденти, а не на реални вложения в българската икономика и нови проекти.
Още по-тревожно е, че част от основните инвеститори в реалния сектор на българската икономика – компаниите от Австрия и Германия изтеглят капитали от страната.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *